Có từ chối nhận di sản thờ cúng được không?

Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó có được từ chối rồi đem chia theo pháp luật được không?

Tháng 8 4, 2021 - 15:55
Tháng 11 29, 2023 - 10:14
 0  239

MỤC LỤC

I - Có được quyền để lại di sản dùng vào việc thờ cúng:

Theo quy định của pháp luật cụ thể là tại khoản 3 Điều 626 Bộ luật dân sự năm 2015 thì người lập di chúc có quyền để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng, cụ thể:

"Điều 626. Quyền của người lập di chúc

Người lập di chúc có quyền sau đây:

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản."

II - Di sản dùng vào việc thờ cúng có đem phân chia được không:

- Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế theo quy định tại khoản 1 Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể:

"Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng

1. Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng......"

- Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng mà phải dùng phần di sản đó để thanh toán nghĩa vụ theo khoản 2 Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể:

"Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng

...........

2. Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng."

III - Có được quyền từ chối nhận di sản dùng vào việc thờ cúng:

- Việc người được chỉ định nhận di sản dùng vào việc thờ cúng sẽ không áp dụng người đó từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự năm 2015 vì người đó chỉ được quyền quản lý để thực hiện việc thờ cúng chứ không phải quyền hưởng di sản nên không áp dụng từ chối nhận di sản. 

"Điều 620. Từ chối nhận di sản

1. Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2. Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3. Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản."

- Nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng theo khoản 1 Điều 645 Bộ luật dân sự năm 2015, cụ thể:

"Điều 645. Di sản dùng vào việc thờ cúng

1. ........ nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.

Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật."

Như vậy, bạn có quyền từ chối việc quản lý di sản thờ cúng chứ không có quyền từ chối nhận di sản vì di sản để lại dùng vào việc thờ cúng là quyền quản lý chứ không phải quyền tài sản.

Nguyễn Văn Ngọc

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.