Công văn số 186/HTQTCT-HT Chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài

Công văn số 186/HTQTCT-HT giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; thông tin đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan).

21/09/2022 - 09:30 GMT+7
 0
 101
Theo dõi DocLuat trên Google News

BỘ TƯ PHÁP 

CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC 

 Số: 186/HTQTCT-HT 

V/v tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài; thông tin đăng ký khai tử cho công dân Việt Nam tại Trung Quốc (Đài Loan)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Tiếp theo Công văn số 840/HTQTCT-HT ngày 13/8/2019, Công văn số 382/HTQTCT-HT ngày 01/4/2020, Công văn số 714/HTQTCT-HT ngày  09/7/2020, trên cơ sở thông báo mới nhất của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Cơ  quan đại diện ngoại giao của một số quốc gia tại Việt Nam, Cục Hộ tịch, quốc  tịch, chứng thực tiếp tục cập nhật, tổng hợp thông tin về giấy tờ chứng minh tình  trạng hôn nhân của người nước ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại cơ quan  đăng ký hộ tịch của Việt Nam, thông tin đăng ký khai tử cho công dân nước  ngoài tại Trung Quốc (Đài Loan) cụ thể như sau: 

1. Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của một số quốc gia sử dụng để làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Việt Nam. 

- Cộng hòa Áo: Bổ sung mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn do cơ  quan có thẩm quyền của Áo (bao gồm cơ quan đại diện Áo ở nước ngoài) cấp  cho công dân Áo. 

- Canada: Bổ sung mẫu Bản tuyên thệ về tình trạng hôn nhân. Bản tuyên  thệ này đã được cơ quan đại diện ngoại giao của Canada cấp từ ngày 01/7/2016  cho công dân Canada để kết hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm  quyền của Việt Nam. Bản tuyên thệ này là mẫu áp dụng chung, phù hợp với  pháp luật Canada. 

- Hoa Kỳ: Từ ngày 13/07/2020, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cấp  Bản tuyên thệ độc thân sửa đổi (có mẫu kèm theo). Bản tuyên thệ này sẽ thay  cho mẫu “Bản xác nhận thay thế Giấy chứng nhận không cản trở việc kết hôn” được đính kèm với Bản tuyên thệ độc thân trước đây. 

- Ucraina: Đơn được chứng thực, xác nhận tình trạng hôn nhân của người  yêu cầu (chưa kết hôn/đã ly hôn hiện chưa kết hôn/vợ (chồng) đã chết, hiện chưa  kết hôn). Đơn này được công chứng tại Ucraina hoặc chứng thực chữ ký bởi cơ  quan đại diện ngoại giao của Ucraina tại Việt Nam.

- Trung Quốc (Đài Loan): 

Cơ quan hộ tịch có thẩm quyền của Trung Quốc (Đài Loan) không cấp  “Giấy chứng nhận độc thân”; người có yêu cầu làm thủ tục tuyên bố hoặc tuyên  thệ độc thân, phải đến Phòng hộ tịch có thẩm quyền để xin cấp “Trích lục hộ khẩu”, sau khi được cấp Trích lục hộ khẩu, thì thực hiện công chứng tại Tòa án  địa phương hoặc Công chứng viên, sau đó cần được xác nhận tại Văn phòng  Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam. 

Trích lục hộ khẩu là giấy tờ do Phòng hộ tịch cấp. Theo quy định của Luật  hộ tịch Đài Loan, Đài Loan áp dụng cơ chế đăng ký hộ tịch, nội dung đăng ký  hộ tịch bao gồm nội dung đăng ký hộ tịch của các nhân khẩu cùng hộ và các  nhân khẩu đã bị xóa hộ khẩu, đăng ký nhân thân của các nhân khẩu và chuyển  khẩu (thông tin trong Trích lục hộ khẩu phải phù hợp với thông tin trong bản  tuyên thệ độc thân). Từ ngày 01/10/1997, Đài Loan sử dụng hệ thống hộ khẩu  điện tử, đồng thời thực hiện liên kết trực tuyến với dữ liệu toàn quốc nên đương  sự có thể đến bất kỳ Phòng hộ tịch nào trên toàn quốc để xin Trích lục hộ khẩu,  Phòng hộ tịch sẽ in bản Trích lục điện tử và đóng dấu xác nhận của cơ quan.  Việc xin bản Trích lục hộ khẩu có thể do bản thân đương sự, người có quyền và  lợi ích liên quan hoặc người được ủy quyền thực hiện.  

Như vậy, công dân Trung Quốc (Đài Loan) khi làm thủ tục đăng ký kết  hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải có:  Tuyên bố hoặc Tuyên thệ độc thân, kèm theo Trích lục hộ khẩu làm giấy tờ chứng minh và văn bản xác nhận của Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại  Việt Nam. 

2. Thông tin pháp luật liên quan đến việc đăng ký khai tử của công  dân Việt Nam chết tại Đài Loan 

- Cơ quan hộ tịch có thẩm quyền của Trung Quốc (Đài Loan) không thụ lý  giải quyết thủ tục đăng ký khai tử cho người mang quốc tịch nước ngoài.  

- Thông tin về việc tử vong của người nước ngoài được Cục di dân, Bộ Nội chính Đài Loan cập nhật vào dữ liệu quản lý xuất nhập cảnh và di trú của  người nước ngoài tại Đài Loan.  

3. Thông tin pháp luật Nhật Bản liên quan đến việc kết hôn của công  dân Việt Nam và công dân Nhật Bản tại cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản 

Theo quy định của pháp luật Nhật Bản: Người đứng đầu thành phố,  phường, xã tại Nhật Bản có thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa  công dân Nhật Bản và công dân Việt Nam.

Sau khi đăng ký kết hôn tại Nhật Bản với công dân Nhật Bản, nếu công 

dân Việt Nam có yêu cầu ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền của Việt Nam, thì phải cung cấp Giấy chứng nhận các hạng  mục ghi chú (là bản sao hoặc bản sao giản lược hộ tịch đã ghi về việc kết hôn  của công dân Nhật Bản) do cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản cấp (có mẫu  kèm theo) làm cơ sở thực hiện ghi chú. 

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông báo để các Sở Tư pháp biết,  triển khai thực hiện thống nhất./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT Nhâm Ngọc Hiển (để biết);

- Cổng TTĐT (để đăng tải);

- Lưu: VT (P).

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Khanh

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow