Công văn số 935/BTTP-CC V/v thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng

Công văn số 935/BTTP-CC V ề việc thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng trong trường hợp phải có người làm chứng.

02/01/2022 - 23:06 GMT+7
 0
 87
Theo dõi DocLuat trên Google News
BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 935/BTTP-CC
V/v thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật công chứng
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, Bộ Tư pháp nhận được phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn của một số địa phương liên quan đến việc thực hiện khoản 2 Điều 47 Luật công chứng quy định: “Trường hợp người yêu cầu công chứng không đọc được, không nghe được, không ký, điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng”.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Quy định tại khoản 2 Điều 47 nêu trên được hiểu là: Chỉ cần một trong các điều kiện hoặc không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải có người làm chứng.

Cục B trợ tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện./. 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trư
ng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Ban Dân nguyện - UBTVQH (để b/c);
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, CC.

CỤC TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Yến

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow