Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Việc điều chỉnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện khi: Thay đổi chủ hộ, Thay đổi thông tin về hộ tịch, Thay đổi địa chỉ nơi cư trú ...

Tháng 7 30, 2021 - 17:21
Tháng 7 30, 2021 - 17:22
 0  66

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo Điều 26 của Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, như sau:

1. Việc điều chnh thông tin về cư trú của công dân được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi chủ hộ;

b) Thay đổi thông tin về hộ tịch so với thông tin đã được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

c) Thay đổi địa chỉ nơi cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú do có sự điều chỉnh về địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cách đánh số nhà.

2. Hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

b) Giấy t, tài liệu chứng minh việc điều chnh thông tin.

3. Th tục điều chỉnh thông tin về cư trú được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, thành viên hộ gia đình nộp hồ sơ quy đnh tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú. Trong thời hạn 03 ngày làm việc k từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chnh thông tin về chủ hộ trong Cơ s dữ liệu về cư trú và thông báo cho thành viên hộ gia đình về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;

b) Đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thm quyền thay đổi thông tin về hộ tịch, người có thông tin được điều chỉnh nộp hồ sơ đăng ký điều chnh thông tin có liên quan trong Cơ sở dữ liệu về cư trú quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chnh thông tin về hộ tịch trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp t chối điều chỉnh thì phải thông báo bằng văn bn và nêu rõ lý do;

c) Đối với trưng hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm điều chnh, cập nhật việc thay đổi thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

>> Xem thêm: Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.