Giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng

Mẫu giấy đề nghị bố trí tập sự hành nghề công chứng, Mẫu TP-TSCC-02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BTP.

21/03/2022 - 09:31 GMT+7
 0  99
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ BỐ TRÍ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG

 Kính gửi: Sở Tư pháp ..................................

Tên tôi là: ....................................................................................................................

Sinh ngày: ......................................... Giới tính: ........................................................

Chứng minh nhân dân số: ................................ Ngày cấp: …....../........./...................

Nơi cấp: ......................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú (hoặc tạm trú): .....................................................................

.....................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................

………………………………………………………………………………………

Tôi đã hoàn thành khoá đào tạo nghề công chứg và được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng số ..................... ngày ..... tháng ..... năm ........... do ……………………….. cấp. Nay tôi có nguyện vọng tập sự hành nghề công chứng, kính đề nghị Sở Tư pháp bố trí tập sự cho tôi tại một tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh/thành phố ..................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người tập sự hành nghề công chứng.

 

(Tỉnh, thành phố), ngày ... tháng ... năm ...

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow