Giấy ủy quyền nhận tiền Bảo hiểm

Mẫu giấy ủy quyền nhận tiền bảo hiểm, nhận tiền bảo hiểm một lần, nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, nhận tiền bảo hiểm tại nạn, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

Tháng 7 1, 2021 - 20:56
Tháng 8 5, 2022 - 21:53
 0  160

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

        Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ..........................

        Người ủy quyền:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………


         Người ủy quyền là người đứng tên trên Sổ bảo hiểm xã hội, số sổ: …………… do Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ……….. cấp ngày …./…../20……


         Người được ủy quyền:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………


         Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền thay mặt và nhân danh cho người ủy quyền để liên hệ các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân có liên quan để: ký và nộp đơn đề nghị nhận bảo hiểm xã hội 1 lần, ký và nộp các giấy tờ có liên quan, nhận tiền bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội nêu trên. 


         Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền đại diện người ủy quyền được toàn quyền được toàn quyền lập văn bản, ký tên, đóng phí, làm hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền; nhận tiền bảo hiểm xã hội theo Sổ bảo hiểm xã hội nêu trên; thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung được ủy quyền. 


         Thù lao ủy quyền: không có thù lao.


         Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày giấy ủy quyền này được công chứng cho đến thực hiện xong công việc được ủy quyền.


         Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.