Giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng, thi hành án, hòa giải tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

Tháng 7 1, 2021 - 20:40
Tháng 8 5, 2022 - 21:44
 0  242

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... 

         Người ủy quyền:
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

         Người ủy quyền là bị đơn/nguyên đơn/người khởi kiện/người bị kiện trong vụ án ………… với bị đơn/nguyên đơn/người khởi kiện/người bị kiện là ………. theo Đơn khởi kiện/Thông báo thụ lý vụ án/Giấy triệu tập…...

         Người được ủy quyền:
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

         Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền thay mặt và nhân danh cho người ủy quyền để: Liên hệ Tòa án nhân dân các cấp, thi hành án các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để: nộp đơn kiện, nhận kết quả xử lý đơn kiện, bổ sung, thay đổi yêu cầu khởi kiện, rút đơn khởi kiện, nộp tạm ứng án phí, lệ phí, nhận tiền án phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Trường hợp được Tòa án các cấp thụ lý giải quyết vụ án thì người được ủy quyền có quyền đại diện cho người ủy quyền lập bản tự khai, hòa giải, đối thoại, cung cấp và bổ sung chứng cứ, tham gia tố tụng vụ án từ giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, được quyền khiếu nại, kháng cáo quyết định, bản án của Tòa án sơ thẩm, được thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong mọi trường hợp phát sinh (nếu có) trong vụ án, ký và nộp đơn yêu cầu thi hành án, văn bản rút đơn yêu cầu thi hành án, văn bản đề nghị chấm dứt việc thi hành án và các văn bản khác liên quan đến việc thi hành án (nếu có). 

         Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền đại diện người ủy quyền được toàn quyền lập văn bản, ký tên, nộp hồ sơ và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền, có quyền xác minh thu thập chứng cứ hoặc làm đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu thập chứng cứ, có quyền yêu cầu trích lục hồ sơ, tham gia trình bày ý kiến yêu cầu trong quá trình hòa giải, xét xử, thi hành án và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến vụ án; ký và nộp đơn yêu cầu thi hành án, văn bản rút đơn yêu cầu thi hành án, văn bản đề nghị chấm dứt việc thi hành án và các văn bản khác liên quan đến việc thi hành án (nếu có); tham gia thi hành án và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thi hành án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền, nhận tài sản, nhận tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi chậm thi hành án (nếu có). Giấy ủy quyền này vẫn có hiệu lực trong trường hợp có yêu cầu khởi kiện bổ sung, yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hoặc vụ án được giải quyết lại theo các trình tự thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm. 

         Thù lao ủy quyền: không có thù lao.

         Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày giấy ủy quyền này được công chứng cho đến khi vụ án trên được giải quyết và thi hành án xong.

         Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.