Giấy ủy quyền thành lập công ty

Mẫu giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

01/07/2021 - 21:50 GMT+7
 0  169
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... 

         Người ủy quyền:
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

        Người ủy quyền là người đang thực hiện các thủ tục đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn/Công ty cổ phần: Công ty …………....

         Người được ủy quyền:
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

            Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền đại diện cho người ủy quyền liên hệ với  Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố .........., các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp: Công ty ……………. và đóng các loại phí liên quan theo qui định của pháp luật.

            Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền có quyền đại diện người ủy quyền được toàn quyền lập văn bản, ký tên và nộp, nhận các giấy tờ có liên quan: Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký mẫu dấu; nhận thông báo về việc đăng tải thông tin mẫu con dấu của doanh nghiệp, nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (nếu có) tại các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung được ủy quyền.

            Thù lao ủy quyền: không có thù lao.

            Thời hạn ủy quyền: ...... (......) tháng, kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng.

            Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow