Giấy ủy quyền xin phép xây dựng

Mẫu giấy ủy quyền xin giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, xin cấp đồng hồ điện, nước, hoàn công, cấp sở hữu nhà, số nhà có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

01/07/2021 - 21:59 GMT+7
 0  2.3 N
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

GIẤY ỦY QUYỀN

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... 

         Người ủy quyền:
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

         Người ủy quyền là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất số: …….; tờ bản đồ số: …….; diện tích: ……. m2; địa chỉ thửa đất: ……., ……., ……. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……..; số vào sổ cấp GCN: ………. do ………….. cấp ngày …………..

         Người được ủy quyền:
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

         Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền đại diện cho người ủy quyền liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để: đo đạc, trích lục bản vẽ, cắm mốc, ký giáp ranh, ký bản mô tả, xin phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, quản lý quá trình thi công xây dựng, đại diện người ủy quyền xử lý các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình xây dựng, thực hiện các thủ tục xin cấp đồng hồ điện, nước, hoàn công, cấp sở hữu nhà, số nhà, ký và nộp đơn đăng ký biến động các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng bộ cập nhật quyền sở hữu nhà và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên và thực hiện các nghĩa vụ thuế, lệ phí liên quan.

         Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền đại diện người ủy quyền được toàn quyền lập văn bản, ký tên, nộp hồ sơ và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền: Hồ sơ đo đạc, trích lục bản vẽ, cắm mốc, ký giáp ranh, ký bản mô tả, xin phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng, hồ sơ xin cấp đồng hồ điện, nước, các giấy tờ liên quan phát sinh trong quá trình xây dựng; hoàn công, cấp sở hữu nhà, số nhà, ký và nộp đơn đăng ký biến động các thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng bộ cập nhật quyền sở hữu nhà, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; nộp các khoản thuế, lệ phí  và các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung ủy quyền, nhận bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

         Thù lao ủy quyền: không có thù lao.

         Thời hạn ủy quyền: kể từ thời điểm giấy ủy quyền này được công chứng cho đến khi người được ủy quyền thực hiện xong công việc được ủy quyền.

         Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow