Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện

Mẫu giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện Kèm theo Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ.

Tháng 7 30, 2021 - 13:32
Tháng 7 30, 2021 - 13:33
 0  64

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ NƠI THƯỜNG XUYÊN ĐẬU, ĐỖ CỦA PHƯƠNG TIỆN

Kính gửi1: ………………………………

Họ và tên người đề nghị được xác nhận: ……………………………………………………….

Số CMND/CCCD hoặc hộ chiếu………………………….… do ………………………….…….

cấp ngày………/………/………

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ phương tiện: ……………………………………………………………………………

Phương tiện của tôi thường xuyên đậu, đỗ tại 2: ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

 

 

………, ngày…… tháng…… năm……
Người đề nghị xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của1: ……………………………

Ông/bà: ……………………… là chủ phương tiện, đã đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện tại địa chỉ 2: …………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN……
(Ký tên, đóng dấu)

____________________

1 Gửi Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

2 Ghi địa chỉ cụ thể thuộc đơn vị hành chính cấp xã hoặc cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.