Hợp đồng mua bán nhà xưởng, công trình xây dựng

Mẫu hợp đồng mua bán nhà xưởng, công trình xây dựng, nhà văn phòng, kho bãi có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

22/07/2021 - 14:59 GMT+7
 0
 815
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 HỢP ĐỒNG MUA BÁN

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ 

      Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ..........................

      Chúng tôi gồm có:

      Bên bán (sau đây gọi tắt là bên A):

      CÔNG TY ............................................................

Trụ sở: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................... do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ........................... cấp lại ngày ...................................; đăng ký thay đổi lần thứ ........... ngày ...................................

Người đại diện                   : ông/bà ...................................

Chức vụ                              : ...................................

Sinh năm                             : ..............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ......................... cấp ngày ......................... tại .........................

      Bên mua (sau đây gọi tắt là bên B):

      CÔNG TY ............................................................

Trụ sở: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................... do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ........................... cấp lại ngày ...................................; đăng ký thay đổi lần thứ ........... ngày ...................................

Người đại diện                   : ông/bà ...................................

Chức vụ                              : ...................................

Sinh năm                             : ..............

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ......................... cấp ngày ......................... tại .........................

      Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản (nhà xưởng, công trình xây dựng, nhà văn phòng, kho bãi) gắn liền với quyền sử dụng đất thuê với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN MUA BÁN

      + Quyền sở hữu tài sản của bên A:

        Tên công trình: nhà xưởng, công trình xây dựng, nhà văn phòng, kho bãi

      - Địa chỉ: …………, ………., ………..

      - Hạng mục công trình: ………….

      - Hạng mục công trình: …………..

      Tài sản nêu trên gắn liền với quyền sử dụng đất thuê, cụ thể như sau:

      - Thửa đất số: …….

      - Tờ bản đồ số: ……..

      - Địa chỉ thửa đất: …………, ………., ………..

      - Diện tích: ……. m2.

      - Mục đích sử dụng: …….

      - Thời hạn sử dụng: ……….

      Bên A đồng ý bán cho bên B và bên B đồng ý mua của bên A toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê là nhà xưởng, công trình xây dựng, nhà văn phòng, kho bãi theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số ………… do ………. cấp ngày …….. nêu trên.

ĐIỀU 2

GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

  1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ………. đồng (bằng chữ: ………. đồng), giá mua bán đã bao gồm thuế VAT.
  2. Phương thức thanh toán: ………………
  3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU 

TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào ngày …/…/……..
  2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 4

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

      Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do hai bên thỏa thuận như sau: …………………………………….

ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

      Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
      1. Bên A cam đoan:
      1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
      1.2. Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
      1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
      a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;
      b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
      c) Bên A chưa thực hiện hoặc cam kết thực hiện bất cứ một giao dịch dân sự nào khác dưới bất cứ hình thức nào đối với tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê nêu trên;
      1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
      1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
      1.6. Tự nguyện trả lại đất để Nhà nước thu hồi đất và cho bên mua (bên B) thuê đất.
      2. Bên B cam đoan:
      2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
      2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất; 
      2.3. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối không bị ép buộc;
      2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
      3. Bên A và bên B cùng cam đoan:
      3.1. Việc giao dịch này là hoàn toàn đúng sự thật, không có sự gian dối, không nhằm che giấu bất cứ một giao dịch dân sự nào khác; nếu có sự gian dối hoặc che giấu cho một giao dịch khác thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;
3.2. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận đối tượng của giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định;
      3.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng: nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

            Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                        Bên A                                                                                Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

  

 

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow