Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, đất trống, đất ở, đất nông nghiệp có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

04/07/2021 - 15:52 GMT+7
 0  202
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

         Bên tặng cho (sau đây gọi là Bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

         Bên nhận tặng cho (sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

         Nay bằng văn bản hợp đồng này, bên A tự nguyện đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất để xác lập tài sản riêng cho bên B theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẶNG CHO

         + Quyền sử dụng đất của bên A: Thửa đất số: $; tờ bản đồ số: $; diện tích: $ m2; mục đích sử dụng: $; thời hạn sử dụng: $; địa chỉ thửa đất: $ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số $; số vào sổ cấp GCN: $ do $ cấp ngày $.

          + Diện tích quyền sử dụng đất tặng cho: ….. m2 thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

ĐIỀU 2

ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO

         Bên A tặng cho quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B không kèm theo điều kiện.

ĐIỀU 3

CHUYỂN GIAO ĐẤT VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ………………….
  2. Bên …….. thực hiện việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 ĐIỀU 4

VIỆC NỘP THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ

         Thuế, phí và lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng thửa đất theo Hợp đồng này do bên …….. chịu trách nhiệm nộp.

 ĐIỀU 5

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định  của pháp luật.

 ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

         Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
         1. Bên A cam đoan:
         1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
         1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
         1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
         a) Thửa đất không có tranh chấp;
         b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
         1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
         2. Bên B cam đoan:
         2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
         2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
         2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
         3. Bên A và bên B cùng cam đoan:
         3.1. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận đối tượng của giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định;
         3.2. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

         1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
         2. Từng bên đã đọc lại Hợp đồng và được công chứng viên giải thích rõ nội dung hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
         3. Hợp đồng này được lập thành 04 bản chính và có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 

                       Bên A                                                                 Bên B

            (Ký và ghi rõ họ tên)                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow