Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, đất ở, đất nông nghiệp, đất trồng cây có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

02/07/2021 - 09:37 GMT+7
 0  165
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

            Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có: 

            Bên cho thuê (sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

 

            Bên thuê (sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

             Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

 ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUÊ

            + Quyền sử dụng đất của bên A: Thửa đất số: $; tờ bản đồ số: $; diện tích: $ m2; mục đích sử dụng: $; thời hạn sử dụng: $; địa chỉ thửa đất: $ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số $; số vào sổ cấp GCN: $ do $ cấp ngày $.

            + Diện tích quyền sử dụng đất cho thuê: $ m2 (diện tích đất cho thuê theo sơ đồ vẽ vị trí cho thuê do hai bên tự xác lập thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên).

 ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

       Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ………., kể từ ngày ……….

 ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

      Mục đích thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: …………..

 ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất này là: ………. đồng/tháng (bằng chữ: ………….. đồng một tháng).

      - Giá thuê nêu trên có/không bao gồm các khoản thuế, lệ phí liên quan đến việc cho thuê quyền sử dụng đất mà bên A có nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật.

 1. Phương thức thanh toán như sau: Bằng tiền mặt/chuyển khoản; bên B thanh toán tiền thuê quyền sử dụng đất cho bên A theo định kỳ hàng tháng vào ngày …… dương lịch.
 2. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

      - Giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm ………….;

      - Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;

      - Nộp thuế sử dụng đất;

      - Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất, nếu có;

 1. Bên A có các quyền sau đây:

      - Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;

      - Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu Bên B hoàn trả đất và bồi thường thiệt hại;

      - Yêu cầu bên B trả lại đất, khi thời hạn cho thuê đã hết.

 ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

      - Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;

      - Không được hủy hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất;

      - Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận;

      - Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đăng ký tạm trú, tạm vắng, giữ gìn an ninh trật tự; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;

      - Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản;

      - Trả lại đất sau khi hết thời hạn thuê;

 1. Bên B có các quyền sau đây:

      - Yêu cầu bên A giao thửa đất đúng như đã thỏa thuận;

      - Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê đã thỏa thuận;

      - Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất. 

ĐIỀU 7

VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ NỘP LỆ PHÍ

 1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.
 2. Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên …… chịu trách nhiệm nộp.

 ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

      Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan

      1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

      1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

      1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

 1. a) Thửa đất không có tranh chấp;
 2. b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

      1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

      1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 1. Bên B cam đoan

      2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

      2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;

      2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

      2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 ĐIỀU 10

NỘI DUNG THỎA THUẬN KHÁC

 1. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền ……….. đồng (bằng chữ: ……….. đồng), số tiền đặt cọc này bên A hoàn trả lại cho bên B ngay khi hết thời hạn thuê theo Hợp đồng này.
 2. Trong thời hạn thuê theo Hợp đồng này, bên B được quyền đầu tư, xây dựng tài sản trên phần diện tích quyền sử dụng đất thuê của bên A để phục vụ cho mục đích thuê. Khi hợp đồng thuê này hết thời hạn, bên B phải tự tháo dỡ, di dời những tài sản mà bên B đã đầu tư, xây dựng trên phần diện tích quyền sử dụng đất thuê của bên A và khôi phục lại tình trạng đất cho bên A như khi nhận đất.
 3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng:

      - Trường hợp bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê này trước thời hạn, thì bên A phải hoàn trả lại cho bên B toàn bộ số tiền đặt cọc mà bên A đã nhận là ……….. đồng (bằng chữ: ……….. đồng) và phải nộp phạt vi phạm cho bên B số tiền tương ứng với số tiền đặt cọc là ……….. đồng (bằng chữ: ……….. đồng); đồng thời bên A bồi thường cho bên B toàn bộ những tài sản bên B đã đầu tư xây dựng (chi phí đầu tư thực tế tại thời điểm chấm dứt hợp đồng do hai Bên thỏa thuận trên cơ sở xác định giá trị thực tế sau khi đã trừ đi khấu hao tài sản bên B đã đầu tư xây dựng, sửa chữa; trường hợp không thỏa thuận được giá trị thực tế hai bên có thể trưng cầu thẩm định giá từ các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền), sau khi bên A bồi thường chi phí tài sản cho bên B thì những tài sản này thuộc quyền sở hữu của bên A.

      - Trường hợp bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê này trước thời hạn, thì bên B bị mất toàn bộ số tiền đặt cọc là ……….. đồng (bằng chữ: ……….. đồng), những tài sản bên B đã đầu tư xây dựng trên phần đất thuê thuộc quyền sở hữu của bên A.

 1. Trường hợp quá thời hạn …. (……) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán số tiền thuê theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này mà bên B không thanh toán số tiền thuê cho bên A thì Hợp đồng thuê này đương nhiên chấm dứt hiệu lực; bên B chịu mất số tiền đặt cọc cho bên A là ……….. đồng (bằng chữ: ……….. đồng).
 2. Trường hợp một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn thì phải được sự đồng ý của bên kia bằng văn bản; số tiền đặt cọc do hai bên tự thỏa thuận, bên B phải tự tháo dỡ, di dời những tài sản mà bên B đã đầu tư, xây dựng trên phần diện tích quyền sử dụng đất thuê của bên A và khôi phục lại tình trạng đất cho bên A như khi nhận đất.
 3. Trường hợp bên A sử dụng quyền sử dụng đất cho thuê thế chấp hoặc thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác tại các tổ chức tín dụng để vay vốn mà không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ thì Hợp đồng thuê này đương nhiên chấm dứt hiệu lực;
 4. Trường hợp quá thời hạn ……. (…..) ngày, kể từ ngày hợp đồng thuê chấm dứt hiệu lực theo các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng này mà bên B không tự tháo dỡ, di dời những tài sản mà bên B đã đầu tư, xây dựng trên phần diện tích quyền sử dụng đất thuê và không khôi phục lại tình trạng đất cho bên A như khi nhận đất thì những tài sản này sẽ thuộc quyền sở hữu của bên A.
 5. Những nội dung không được ghi trong hợp đồng này, hai bên cam kết thực hiện theo quy định có liên quan của Bộ luật Dân sự.
 6. Hai bên có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký, sử dụng đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

       Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

 Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

                                     

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow