Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mẫu hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất, nhà ở, kho bãi, nhà xưởng, công trình có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

02/07/2021 - 10:07 GMT+7
 0  164
Theo dõi DocLuat trên Google News

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

 HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

        Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

        Bên cho thuê (sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

       Bên thuê (sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

        Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ

       + Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên A:

       Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..

        + Bên A đồng ý cho bên B thuê và bên B đồng ý thuê của bên A quyền sử dụng đất có diện tích: …. m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: …. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên.

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

       Thời hạn thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ………., kể từ ngày ………..

 ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

       Mục đích thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ………..

 ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 1. Giá thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ………. đồng/tháng (bằng chữ: ………….. đồng một tháng).

         - Giá thuê nêu trên có/không bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến việc cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà bên A phải nộp theo quy định của pháp luật.

 1. Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt/chuyển khoản; bên B thanh toán tiền thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên A theo định kỳ hàng tháng vào ngày …… dương lịch.
 2. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

         - Giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào thời điểm ………………….;

         - Kiểm tra, nhắc nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích;

         - Nộp thuế sử dụng đất;

         - Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất và tài sản gắn liền với đất, nếu có.

 1. Bên A có các quyền sau đây:

         - Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;

         - Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không đúng mục đích, hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất, tài sản gắn liền với đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất, tài sản gắn liền với đất đang thuê và bồi thường thiệt hại;

         - Yêu cầu bên B trả lại đất, tài sản gắn liền với đất khi thời hạn cho thuê đã hết.

 ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

         - Sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;

         - Không được huỷ hoại, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất, tài sản gắn liền với đất;

         - Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận; 

         - Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đăng ký tạm trú, tạm vắng, giữ gìn an ninh trật tự; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;

         - Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản;

         - Trả lại đất, tài sản gắn liền với đất sau khi hết thời hạn thuê.

 1. Bên B có các quyền sau đây:

         - Yêu cầu bên A giao thửa đất, tài sản gắn liền với đất đúng như đã thoả thuận;

         - Được sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất ổn định theo thời hạn thuê đã thỏa thuận;

         - Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 ĐIỀU 7

VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ NỘP LỆ PHÍ

 1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.
 2. Lệ phí liên quan đến việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ….. chịu trách nhiệm nộp.

 ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

          Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
         1. Bên A cam đoan 
         1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất, tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
         1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
         1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
         a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
         b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
         1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
         1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
         2. Bên B cam đoan
         2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
         2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
         2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
         2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 ĐIỀU 10

NỘI DUNG THỎA THUẬN KHÁC

 1. Bên B đặt cọc cho bên A số tiền ……….. đồng (bằng chữ: ……….. đồng), số tiền đặt cọc này bên A hoàn trả lại cho bên B ngay khi hết thời hạn thuê theo Hợp đồng này.
 2. Trường hợp quá thời hạn …. (……) ngày, kể từ ngày đến hạn thanh toán số tiền thuê theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này mà bên B không thanh toán số tiền thuê cho bên A thì Hợp đồng thuê này đương nhiên chấm dứt hiệu lực; bên B chịu mất số tiền đặt cọc cho bên A là ……….. đồng (bằng chữ: ……….. đồng).
 3. Trường hợp một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn thì phải được sự đồng ý của bên kia bằng văn bản; số tiền đặt cọc do hai bên tự thỏa thuận.
 4. Hai bên có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đúng mục đích theo quy định của pháp luật.
 5. Những nội dung không được ghi trong Hợp đồng này, hai bên cam kết thực hiện theo quy định có liên quan của bộ luật dân sự.

 ĐIỀU 11

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

      Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                   Bên A                                                                                      Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow