Hợp đồng ủy quyền quản lý kinh doanh

Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý hộ kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn, karaoke, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

Tháng 8 8, 2022 - 20:48
 0  194

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ----------------------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 

Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

Bên ủy quyền (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Bên được ủy quyền (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Bằng Hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B với những thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

Nội dung ủy quyền: Bên A là chủ hộ kinh doanh: NHÀ NGHỈ/KHÁCH SẠN/NHÀ HÀNG …………; địa điểm kinh doanh: số ……, đường ……, phường ……, quận/huyện ………, tỉnh/thành phố ………. theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số: …………. do Phòng tài chính-Kế hoạch, UBND quận/huyện ………, tỉnh/thành phố ………. cấp; đăng ký lần đầu ngày …. Tháng ….. năm …..


         Bằng văn bản hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B đại diện bên A liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc quản lý kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nêu trên, ký kết các hợp đồng giao dịch có liên quan, nộp phí, lệ phí liên quan, nhận thông báo thuế và nộp thuế, đăng ký tạm trú, tạm vắng, xử lý các vấn đề liên quan phát sinh: an ninh trật tự, môi trường.


         Phạm vi ủy quyền: Trong phạm vi ủy quyền, bên B được toàn quyền lập văn bản, ký tên, nộp hồ sơ và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền, các hợp đồng giao dịch có liên quan, nộp phí, lệ phí liên quan, đăng ký tạm trú, tạm vắng, xử lý các vấn đề liên quan phát sinh: an ninh trật tự, môi trường, nhận thông báo thuế và nộp thuế và các giấy tờ khác có liên quan, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và các vấn đề khác có liên quan đến nội dung ủy quyền.


         Mọi hành vi của bên B thực hiện theo nội dung ủy quyền này là ý chí của bên A. Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền. 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Thời hạn ủy quyền: …. (….) năm, kể từ ngày …./…/2022 hoặc khi hợp đồng ủy quyền này chấm dứt hiệu lực theo qui định của pháp luật. 

ĐIỀU 3

THÙ LAO ỦY QUYỀN

Thù lao ủy quyền: ………………………….

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1.      Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

-         Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc được ủy quyền;

-         Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền;

-         Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền;

2.      Bên A có các quyền sau đây:

-         Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;

-         Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác.

-         Được bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.         

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1.      Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

-         Thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;

-         Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;

-         Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;

-         Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2.      Bên B có các quyền sau:

-         Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;

-         Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền. 

ĐIỀU 6

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1.     Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.     Việc ủy quyền này không nhằm mục đích che giấu bất cứ một giao dịch nào khác;

3.     Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

4.      Chúng tôi đã được Công chứng viên giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền.

ĐIỀU 7

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

Bên A

 (Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

 (Ký và ghi rõ họ tên)

       

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.