Hợp đồng ủy quyền tham gia tố tụng

Mẫu hợp đồng ủy quyền tham gia tố tụng, thi hành án, hòa giải tại tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

Tháng 7 1, 2021 - 20:26
Tháng 12 9, 2021 - 22:04
 0  144

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

      Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:


      Bên ủy quyền (sau đây gọi tắt là bên A):
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………


      Bên được ủy quyền (sau đây gọi tắt là bên B):
Ông/Bà : …………………
Sinh năm : ………
Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………………


       Bằng Hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B với những thỏa thuận sau đây:


ĐIỀU 1
NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

       Nội dung ủy quyền: Bên A là bị đơn/nguyên đơn/người khởi kiện/người bị kiện trong vụ án ………… với bị đơn/nguyên đơn/người khởi kiện/người bị kiện là ………. theo Đơn khởi kiện/Thông báo thụ lý vụ án/Giấy triệu tập…... 

       Bằng văn bản hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B đại diện bên A để thực hiện các công việc sau: Liên hệ Tòa án nhân dân các cấp, thi hành án các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để: nộp đơn kiện, nhận kết quả xử lý đơn kiện, bổ sung, thay đổi yêu cầu khởi kiện, nộp tạm ứng án phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; Trường hợp được Tòa án các cấp thụ lý giải quyết vụ án thì người được ủy quyền có quyền đại diện cho người ủy quyền lập bản tự khai, hòa giải, đối thoại, cung cấp và bổ sung chứng cứ, tham gia tố tụng vụ án từ giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, được quyền khiếu nại, kháng cáo quyết định, bản án của Tòa án sơ thẩm, được thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong mọi trường hợp phát sinh (nếu có) trong vụ án.

       Phạm vi ủy quyền: Trong phạm vi ủy quyền, bên B được được toàn quyền lập văn bản, ký tên, nộp hồ sơ và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền, có quyền xác minh thu thập chứng cứ hoặc làm đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu thập chứng cứ, có quyền yêu cầu trích lục hồ sơ, tham gia trình bày ý kiến yêu cầu trong quá trình hòa giải, xét xử, thi hành án và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến vụ án; ký và nộp đơn yêu cầu thi hành án, văn bản rút đơn yêu cầu thi hành án, văn bản đề nghị chấm dứt việc thi hành án và các văn bản khác liên quan đến việc thi hành án (nếu có); tham gia thi hành án và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thi hành án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền, nhận tài sản, nhận tiền gốc, tiền lãi, tiền lãi chậm thi hành án (nếu có). Giấy ủy quyền này vẫn có hiệu lực trong trường hợp có yêu cầu khởi kiện bổ sung, yêu cầu phản tố của bị đơn và yêu cầu độc lập của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hoặc vụ án được giải quyết lại theo các trình tự thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm.

       Mọi hành vi của bên B thực hiện theo nội dung ủy quyền này là ý chí của bên A. Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền.

ĐIỀU 2 
THỜI HẠN ỦY QUYỀN

      Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày hợp đồng ủy quyền này được công chứng cho đến khi vụ án trên được giải quyết và thi hành án xong.

ĐIỀU 3
THÙ LAO ỦY QUYỀN

      Thù lao ủy quyền: .............

ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

      1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
      - Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc được ủy quyền;
      - Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi được ủy quyền;
      - Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; 
      2. Bên A có các quyền sau đây:
      - Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;
      - Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác.
      - Được bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.

ĐIỀU 5 
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

      1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
      - Thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
      - Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
      - Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;
      - Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. 
      2. Bên B có các quyền sau:
      - Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;
      - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được ủy quyền.  

ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
      1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
      2. Việc ủy quyền này không nhằm mục đích che giấu bất cứ một giao dịch nào khác;
      3. Thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
      4. Chúng tôi đã được Công chứng viên giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền.

ĐIỀU 7
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

      Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                         Bên A                                                                                   Bên B
               (Ký và ghi rõ họ tên)                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.