Hợp đồng vay tiền không có tài sản bảo đảm

Mẫu hợp đồng vay tiền không có tài sản bảo đảm, vay tiền không có tài sản thế chấp có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

02/07/2021 - 15:10 GMT+7
 0  370
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

          Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

         Bên cho vay (sau đây gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

            Bên vay (sau đây gọi tắt là Bên B):

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

         Hai bên đồng ý giao kết hợp đồng vay tiền không có tài sản bảo đảm với các nội dung thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

SỐ TIỀN VAY

         Bên A đồng ý cho bên B vay và bên B đồng ý vay của bên A số tiền: ………. đồng (bằng chữ: ………. đồng).

ĐIỀU 2

THỜI HẠN VAY, MỤC ĐÍCH VAY

         - Thời hạn vay là: ……. (…..) năm, kể từ ngày …………...

         - Mục đích vay: để phục vụ việc kinh doanh của bên B.

ĐIỀU 3

LÃI SUẤT

         - Lãi suất được áp dụng trong Hợp đồng này do hai bên tự thỏa thuận là 20%/năm (bằng chữ: hai mươi phần trăm một năm) của khoản tiền vay.

         - Thanh toán tiền lãi do hai bên tự thỏa thuận thực hiện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4

THỜI ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO TÀI SẢN VAY

       - Thời điểm giao tài sản vay: bên A giao số tiền nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B vào ngày …………..

         - Việc giao nhận số tiền cho vay do hai bên tự thực hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật.    

         - Địa điểm, phương thức giao tài sản vay do hai bên tự thỏa thuận thực hiện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 5

VIỆC NỘP PHÍ VÀ THÙ LAO

       Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên ........ chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Nghĩa vụ của bên A:

         - Giao đủ số tiền cho vay theo đúng thời gian đã thỏa thuận.
         2. Quyền của bên A:
         - Kiểm tra, nhắc nhở bên B về việc sử dụng số tiền vay đúng mục đích và có quyền đòi lại số tiền vay trước thời hạn nếu đã nhắc nhở mà bên B vẫn sử dụng số tiền vay trái mục đích.
         - Được nhận đủ số tiền gốc và lãi như đã thỏa thuận khi hết hạn vay theo Hợp đồng này;

ĐIỀU 7

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1. Nghĩa vụ của bên B:

         - Sử dụng số tiền vay đúng mục đích;
         - Tạo điều kiện thuận lợi cho bên A kiểm tra việc sử dụng số tiền vay đúng mục đích;
         - Thanh toán cho bên A đủ số tiền gốc và lãi như đã thỏa thuận;
         - Trường hợp bên B khi đến hạn không trả hoặc trả không đầy đủ theo thỏa thuận thì bên B phải trả lãi chậm trả.
         2. Quyền của bên B:
         - Được nhận đủ số tiền cho vay theo đúng thời điểm, phương thức và địa điểm đã thỏa thuận;

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

            Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

         Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

         1. Bên A cam đoan:
         a. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
         b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
         c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
         d. Số tiền cho vay là tài sản hợp pháp của bên A và bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tiền cho bên B vay theo Hợp đồng này;
         2. Bên B cam đoan:
         a. Những thông tin về nhân thân ghi trong hợp đồng là đúng sự thật;
         b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
         c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này; 

ĐIỀU 10

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                        Bên A                                                                                                 Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow