Khác nhau giữa đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền

Đại diện theo pháp luật và đại diện theo ủy quyền đều là việc một người nhân danh, vì lợi ích của người khác xác lập, thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện.

01/04/2021 - 09:55 GMT+7
 0
 127
Theo dõi DocLuat trên Google News

I - Khái niệm

- Đại diện theo pháp luật: Đại diện theo pháp luật là đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định bao gồm: Đại diện theo pháp luật của cá nhân (Điều 136 BLDS 2015) và Đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 137 BLDS 2015).

- Đại diện theo ủy quyền: Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện (Điều 138 BLDS 2015).

II - Căn cứ xác lập quyền đại diện

- Đại diện theo pháp luật: Quyền đại diện được xác lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 135 BLDS 2015).

- Đại diện theo ủy quyền: Quyền đại diện được xác lập theo ủy quyền giữa người được đại diện và người đại diện (Điều 135 BLDS 2015).

III - Người đại diện

- Đại diện theo pháp luật: 

Người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

- Người đại diện theo pháp luật của cá nhân bao gồm:

+ Cha, mẹ đối với con chưa thành niên

+ Người giám hộ đối với người được giám hộ. Người giám hộ của người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là người đại diện theo pháp luật nếu được Tòa án chỉ định

+ Người do Tòa án chỉ định trong trường hợp không xác định được người đại diện theo quy định nêu trên
 

- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

+ Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ

+ Người có thẩm quyền đại diện theo quy định của pháp luật

+ Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

- Đại diện theo ủy quyền: 

 + Người đại diện không nhất thiết phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

 + Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

IV - Hình thức đại diện

- Đại diện theo pháp luật: Hình thức đại diện do pháp luật quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định.

- Đại diện theo ủy quyền: 

+ Hình thức đại diện do các bên thỏa thuận trừ trường hợp pháp luật có quy định về ủy quyền phải lập thành văn bản

+ Hợp đồng có thể được giản đơn hay phức tạp.

V - Phạm vi đại diện

- Đại diện theo pháp luật: 

+ Người đại diện theo pháp luật có quyền thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện được pháp luật thừa nhận, không làm ảnh hưởng tới lợi ích của người được đại diện trừ trường hợp pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định khác

+ Phạm vi đại diện theo pháp luật rộng hơn phạm vi đại diện theo ủy quyền.

- Đại diện theo ủy quyền: 

+ Phạm vi ủy quyền được xác lập theo sự ủy quyền, người đại diện theo ủy quyền chỉ được xác lập trong khuôn khổ, phạm vi đã được xác lập.

+ Ngoài ra người đại diện theo ủy quyền còn phải tuân theo nội dung giao dịch và thời hạn ủy quyền

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow