Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị, cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất có hướng dẫn và file word download đính kèm.

Tháng 9 29, 2021 - 15:31
Tháng 4 7, 2022 - 21:57
 0  119

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….

Số:… /BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

….., ngày … tháng … năm 2022

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Hôm nay, ….. giờ ngày ….. tháng …. năm 20…., CÔNG TY CỔ PHẦN ……. (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: ……………., có địa chỉ trụ sở chính tại số …., phố ….., phường ….., quận ….., thành phố ….., Việt Nam; tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) tại trụ sở chính của Công Ty.

 I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định việc tổ chức hoạt động của: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ……. TẠI ………... Tại địa chỉ kinh doanh của Chi Nhánh tại: Tầng ….., .… khu phố …, thị trấn ….., huyện ……, tỉnh …... 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

  1. Chủ toạ cuộc họp: Bà …………….. – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
  2. Thư ký cuộc họp: Bà ……………..
  3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:

   Bà ……………… – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

   Ông …………….. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

   Ông ......................... – Thành viên Hội Đồng Quản Trị

   Tổng số thành viên dự họp: 3 thành viên.

   Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu biểu quyết.

   Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:

- Chi nhánh lập báo cáo thu/chi tài chính định kỳ theo hướng dẫn cụ thể của phòng kế toán/Tài chính của công ty Cổ phần ..…..

- Chi nhánh chỉ được sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty…………để làm tài khoản giao dịch cho các hợp đồng của Chi nhánh. Thông tin tài khoản giao dịch cụ thể như sau:

Tài khoản số: .....

Mở tại: ...

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần …………

- Giám đốc chi nhánh mở một tài khoản tại ngân hàng theo chỉ định của Công ty cổ phần …... Tài khoản này Chỉ được sử dụng vào mục đích để Công ty cổ phần ………….. chuyển các khoản kinh phí hoạt động đình kỳ cho chi nhánh Công ty Cổ phần …...

- Giám đốc chi nhánh hoạt động phải tuân theo quy chế hoạt động của chi nhánh do Đại hội đồng cổ đông công ty ban hành hoặc theo phạm vi ủy quyền của chủ tịch hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần …………..;

IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc tổ chức hoạt động của chi nhánh công ty.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

  1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

  1. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

  1. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào lúc …. giờ …. phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.