Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên theo Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất có hướng dẫn và file word download đính kèm.

29/09/2021 - 15:06 GMT+7
 0  1 N
Theo dõi DocLuat trên Google News

CÔNG TY TNHH

……………

--------------------

Số: ..../20...../BB-.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

----------------------------------

…., ngày ..... tháng ..... năm 20... 

                                                                                                                             

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ………

(V/v …………………..)

     

            Hôm nay, ngày ….. tháng … năm 20… tại trụ sở Công ty số ….., phường ……, thành phố ……….

            Công ty …….. tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Ông/Bà ……...

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: …. giờ …. phút đến …. giờ …. phút.

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà …………… – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thành viên góp vốn: ông/bà ……………, ông/bà …………….

Thư ký cuộc họp: ông/bà ................................

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

  1. Ông/Bà ................................ – thành viên sáng lập chiếm tỷ lệ ........... % tổng vốn điều lệ.
  2. Ông/Bà ................................ – thành viên sáng lập chiếm tỷ lệ ........... % tổng vốn điều lệ.
  3. Ông/Bà ................................ – thành viên sáng lập chiếm tỷ lệ ........... % tổng vốn điều lệ.

………

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số thành viên có mặt: ….. người tương đương chiếm tỷ lệ 100% tổng vốn điều lệ.

+ Số thành viên vắng mặt: 0

+ Số thành viên được uỷ quyền: 0

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Hội đồng thành viên có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

      Căn cứ theo nhu cầu của Công ty, các thành viên chấp thuận những vấn đề sau:

  1. Đồng ý ……………...
  2. Nay Hội đồng thành viên Công ty …….. thống nhất cử ông/bà ................................, chức vụ: ................................ đại diện công ty để ký kết Hợp đồng/Văn bản/Giao dịch …………….. và toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan theo nội dung nêu trên,

      Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

      Biên bản họp Hội đồng thành viên được tất cả các thành viên thông qua và đồng ý ký tên dưới đây.  

Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, đóng dấu)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow