Mẫu Di chúc công chứng có người làm chứng

Mẫu Di chúc do công chứng soạn thảo có người làm chứng để lại tài sản là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư, xe ô tô có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

25/07/2021 - 11:22 GMT+7
 0  196
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

DI CHÚC

       Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: Trụ sở Phòng/Văn phòng công chứng ........... số ...............:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

Để lập Di chúc này, ông/bà ………. có mời hai người làm chứng:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

          Nay, ông/bà ……….. khẳng định hiện tinh thần, trí óc còn minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, không bị ép buộc và tự nguyện yêu cầu tôi: …………. là công chứng viên soạn thảo Di chúc cho ông/bà ……….. về việc định đoạt tài sản là quyền sử dụng đất/quyền sở hữu nhà ở/căn hộ chung cư/xe của ông/bà ………… . Ông/bà ………..  đã tuyên bố nội dung Di chúc trước mặt tôi, tôi ghi chép lại nội dung như sau:

         A/ Tài sản để lại Di chúc:

     . Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: .....; tờ bản đồ số: ......; diện tích: ...... m2; mục đích sử dụng: .......; thời hạn sử dụng: ......; địa chỉ thửa đất: ......... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số .......; số vào sổ cấp GCN: ........ do ......... cấp ngày .........

     . Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..

       . Căn hộ: Căn hộ chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. m2, diện tích sử dụng: ….. m2 hình thức sở hữu: sở hữu riêng; căn hộ chung cư nêu trên gắn liền với quyền sử dụng thửa đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích: ….. m2; mục đích sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; địa chỉ thửa đất: ….., ….., ….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..…..  (số vào sổ cấp GCN: …..…..) do …..…..….. cấp ngày …/…/20…..

      . Xe: xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

         

         B/ Người được hưởng di sản theo Di chúc:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

 

         Sau khi ông/bà ………. chết, ông/bà ………. được hưởng toàn bộ di sản của ông/bà ………. là ……. nêu tại phần A của Di chúc này.

         

         Ông/Bà …………..  được toàn quyền sử dụng/sở hữu và định đoạt đối với kỷ phần di sản được hưởng và thực hiện nghĩa vụ liên quan đến kỷ phần di sản được hưởng theo quy định của pháp luật.

         
         *  Cam đoan của người lập di chúc:

      -  Tài sản để lại Di chúc nêu tại phần A của Di chúc này thuộc quyền sử dụng/sở hữu, định đoạt hợp pháp của ông/bà ……….;

        - Người làm chứng kể trên, là do ông/bà ………. lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

       - Ông/bà ………. đã nghe tôi đọc, hiểu, đồng ý là toàn bộ nội dung Di chúc chính xác và thể hiện đúng ý chí của ông/bà ……….. Ông/bà ………. đã điểm chỉ vào Di chúc này trước mặt tôi có sự chứng kiến của người làm chứng.

       - Di chúc này được lập thành 03 bản chính: người lập Di chúc giữ 02 bản chính, Phòng/Văn phòng công chứng …., tỉnh/Tp …… lưu 01 bản chính.

Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow