Mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho công ty mới nhất, mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc, điều hành công ty có hướng dẫn và file word đính kèm.

29/09/2021 - 14:33 GMT+7
 0  258
Theo dõi DocLuat trên Google News

CÔNG TY ……………(1)

Số …. /GUQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

…, ngày …… tháng …… năm 2021

GIẤY ỦY QUYỀN 

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự;
  • Căn cứ luật Doanh nghiệp;
  • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên.

Tại trụ sở CÔNG TY(1)…………, địa chỉ: ……..……..……..……..……..……..….

Tôi tên: …………….; chức vụ: Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nay bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho CÔNG TY(2)…………, địa chỉ: …………, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………., thực hiện các công việc sau:

Được thay mặt nhân danh tôi - đại diện cho CÔNG TY(1) ……….. ký kết: Hợp đồng, giao dịch, Văn bản …………………., giải quyết công việc, điều hành công ty và quyết định các vấn đề liên quan.

Trong phạm vi ủy quyền, CÔNG TY(2)………… được quyền thay mặt tôi lập hợp đồng/văn bản và ký tên trên hợp đồng/văn bản ………; sửa đổi, bổ sung, chấm dứt ………… và các giấy tờ liên quan đến nội dung ủy quyền.

Mọi hành vi của CÔNG TY(2)………… thực hiện theo văn bản ủy quyền này là ý chí của tôi đại diện cho CÔNG TY(1) …………... Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi do CÔNG TY(2)………… thực hiện theo nội dung ủy quyền này.

Thời hạn ủy quyền là …… (……..) năm, kể từ ngày …./……./2021 hoặc khi Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực theo qui định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản, có nội dung và hình thức giống nhau.

 

 

 

Giám đốc CÔNG TY(1) ………..

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Chú thích:

 (1) Bên Công ty ủy quyền

 (2) Bên Công ty nhận/được ủy quyền

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow