Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản

Mẫu giấy ủy quyền tham gia đấu giá tài sản như làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, trả giá, ký biên bản đấu giá... mới nhất có download file word đính kèm.

12/10/2021 - 11:29 GMT+7
 0  605
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------- 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ..........................

 

         Người ủy quyền:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ..........


         Người được ủy quyền:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Điện thoại: ..........


         Nội dung ủy quyền: Người ủy quyền giao cho người được ủy quyền thay mặt và nhân danh cho người ủy quyền liên hệ Công ty Đấu giá ……, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tham gia, quyết định và thực hiện các công việc mua đấu giá tài sản theo Thông báo đấu giá tài sản số …/…/TB-BĐG ngày …/…/2021 của Công ty Đầu giá ……, tài sản tham gia mua đấu giá là:

         - Tài sản 1: ………………………………………………………………………………..

         - Tài sản 2: ………………………………………………………………………………..

         …………………………………………………………………………………………...


         Phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền đại diện người ủy quyền được toàn quyền quyết định, lập văn bản, ký tên, nộp hồ sơ và nhận kết quả các giấy tờ liên quan theo nội dung ủy quyền: Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (Mua hồ sơ, xem tài sản, ký đơn đăng ký mua tài sản đấu giá, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá); Trực tiếp tham gia cuộc đấu giá, trả giá, ký biên bản đấu giá, thanh toán tiền mua tài sản (nếu mua được tải sản đấu giá) hoặc nhận lại tiền đặt trước (nếu không mua được tài sản đấu giá); Ký và nhận tài sản trúng đấu giá và các văn bản, tài liệu, chứng từ liên quan trong quá trình mua tài sản đấu giá, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản nêu trên và thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên cho bên ủy quyền.


         Thù lao ủy quyền: không có thù lao.


         Thời hạn ủy quyền: kể từ ngày giấy ủy quyền này được công chứng cho đến khi người được ủy quyền thực hiện xong các công việc được ủy quyền.


         Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản, người ủy quyền giữ 02 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow