Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà

Mẫu hợp đồng, hợp đồng mẫu chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở, bán nhà đất, có hướng dẫn và file word đính kèm.

21/11/2020 - 20:17 GMT+7
 0  159
Theo dõi DocLuat trên Google News

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------- 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

         Bên chuyển nhượng (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông                                    : ...................................

Sinh năm                            : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú            : ...................................

Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............ 

         Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông                                   : ...................................

Sinh năm                           : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

 

           Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

          + Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên A:

         Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ...................., số vào sổ cấp GCN: ............ do ............................... cấp ngày ..................., cập nhậ biết động thay đổi ngày ............... (nếu có); cụ thể như sau:

 1. Thửa đất:
  • Thửa đất số : ..........
  • Tờ bản đồ số : ..........
  • Địa chỉ thửa đất : .......... .......... .......... .......... ..........
  • Diện tích : .......... m2 (.............................. mét vuông)
  • Hình thức sử dụng

                       + Sử dụng riêng                    : .......... m2 

                      + Sử dụng chung                  : .......... m2

 • Mục đích sử dụng : ..........
 • Thời hạn sử dụng : ..........
 • Nguồn gốc sử dụng : ..................
 1. Tài sản gắn liền với đất nêu trên là: .................

          -   Loại nhà ở: ..................

         -   Diện tích xây dựng: ........... m2

         -   Diện tích sàn: ........... m2

         -   Hình thức sở hữu: ..................

         -   Số tầng: ..................

         *Ghi chú: ...........................................................

 

        + Bên A đồng ý chuyển nhượng cho bên B và bên B đồng ý nhận chuyển nhượng của bên A quyền sử dụng đất có diện tích: ........ m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất là nhà ở có diện tích xây dựng: ........ m2, diện tích sàn: ........ m2 theo.............................

ĐIỀU 2

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ........................ đồng (bằng chữ: ........................ đồng).
 2. Phương thức thanh toán: ........................
 3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

         Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ............... ...............; trong thời gian chưa giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất, bên A phải giữ gìn, bảo quản thửa đất và tài sản gắn liền với đất đó. 

ĐIỀU 4

ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

     Bên ............... có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

         Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do hai bên thỏa thuận như sau:

       - Thuế thu nhập cá nhân và phí công chứng do bên ......... chịu trách nhiệm nộp.

       - Lệ phí trước bạ do bên ......... chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

     Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A cam đoan:

     1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

     1.2. Thửa đất và tài sản gắn liền với đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

     1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

 1. a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
 2. b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 3. c) Bên A chưa thực hiện hoặc cam kết thực hiện bất cứ một giao dịch dân sự nào khác dưới bất cứ hình thức nào đối với thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên;

     1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

 1. Bên B cam đoan:

     2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

     2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về hiện trạng thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

     2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

 1. Bên A và bên B cùng cam đoan:

     3.1. Việc giao dịch này là hoàn toàn đúng sự thật, không có sự gian dối, không nhằm che giấu bất cứ một giao dịch dân sự nào khác; nếu có sự gian dối hoặc che giấu cho một giao dịch khác thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật;

     3.2. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận đối tượng của giao dịch là có thật và không đề nghị Công chứng viên phải xác minh hoặc yêu cầu giám định;

      3.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng: nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

ĐIỀU 8

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

           Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

                      Bên A                                                                                           Bên B

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow