Mẫu hợp đồng thanh lý hợp đồng thế chấp

Mẫu hợp đồng thanh lý, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thế chấp tài sản mới nhất có hướng dẫn và download file word doc đính kèm.

Tháng 10 2, 2021 - 18:18
 0  61

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

 HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP 

Số: ……

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ Hợp đồng thế chấp… số… ngày … /… / …

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên. 

            Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có: 

            Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A): 

Ông                                      : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Cùng vợ là Bà                    : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………… 

            Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B): 

CÔNG TY ............................................................

Trụ sở: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................... do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ........................... cấp lại ngày ...................................; đăng ký thay đổi lần thứ ........... ngày ...................................

Người đại diện                   : ông/bà ...................................

Chức vụ                              : ...................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ......................... cấp ngày ......................... tại .........................

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký). 

            Nguyên trước đây chúng tôi có ký kết hợp đồng thế chấp …… số … được chứng nhận ngày ……. , số công chứng ……, quyển số …. TP/CC - SCC/HĐGD.

            Nay chúng tôi có ký kết hợp đồng thanh lý hợp đồng thế chấp này với nội dung sau:

            Điều 1: Bên B đã trả đầy đủ cho bên A toàn bộ số nợ vay cả vốn và lãi theo hợp đồng thế chấp kể trên và ngoài sự chứng kiến của công chứng viên ký tên dưới đây.

            Điều 2: Bên B đồng ý giải trừ thế chấp đối với:

            Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: .....; tờ bản đồ số: ......; diện tích: ...... m2; mục đích sử dụng: .......; thời hạn sử dụng: ......; địa chỉ thửa đất: ......... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số .......; số vào sổ cấp GCN: ........ do ......... cấp ngày ......... 

            Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày ….. 

            Căn hộ: Căn hộ chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. m2, diện tích sử dụng: ….. m2 hình thức sở hữu: sở hữu riêng; căn hộ chung cư nêu trên gắn liền với quyền sử dụng thửa đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích: ….. m2; mục đích sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; địa chỉ thửa đất: ….., ….., ….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..…..  (số vào sổ cấp GCN: …..…..) do …..…..….. cấp ngày …/…/20….. 

            Xe: xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................). 

            Điều 3: Kể từ ngày hôm nay, hợp đồng thế chấp trên đây không còn hiệu lực thực hiện nữa, hai bên cam kết không tranh chấp khiếu nại gì về sau.

            Hợp đồng được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên thế chấp giữ … bản, bên nhận thế chấp giữ ….. bản, 01 bản gửi cơ quan đăng ký thế chấp.

            Hai bên đã đọc lại hợp đồng thanh lý hợp đồng thế chấp này, cùng hiểu rõ về nội dung và ký tên dưới đây.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.