Mẫu hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư

Mẫu hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư mới nhất có hướng dẫn và download file word doc đính kèm.

30/09/2021 - 17:32 GMT+7
 0  91
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------ 

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP CĂN HỘ NHÀ CHUNG CƯ 

Số: ……

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ luật Đất đai 2013;

- Căn cứ luật Nhà ở 2014;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên. 

       Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có: 

       Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A):

Ông                                      : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Cùng vợ là Bà                    : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………… 

       Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B): 

CÔNG TY ............................................................

Trụ sở: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................... do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ........................... cấp lại ngày ...................................; đăng ký thay đổi lần thứ ........... ngày ...................................

Người đại diện                   : ông/bà ...................................

Chức vụ                              : ...................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ......................... cấp ngày ......................... tại .........................

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký).

 

Hoặc cá nhân:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………… 

       Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

    1. Bên A đồng ý thế chấp căn hộ của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.

    2. Nghĩa vụ được đảm bảo là: …………….. đồng (bằng chữ: ………. đồng).

    ………………………………………………..

ĐIỀU 2

TÀI SẢN THẾ CHẤP

    Căn hộ thuộc quyền sở hữu của bên A: 

    Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …………; số vào sổ cấp GCN: …………. do …………… cấp ngày …../…./….., cụ thể như sau:

 • Loại nhà ở : Căn hộ chung cư số …….
 • Tên nhà chung cư : Chung cư Block …….
 • Diện tích sàn : ….. m2 (….. mét vuông)
 • Diện tích sử dụng : ….. m2 (….. mét vuông)
 • Tầng số : …..         

    Căn hộ nêu trên gắn liền với quyền sử dụng đất có đặc điểm như sau:

 • Thửa đất số : …..
 • Tờ bản đồ số : …..
 • Địa chỉ thửa đất : ….., ….., ….., ….. 
 • Diện tích : ….. m2 (….. mét vuông)
 • Hình thức sử dụng
  • Sử dụng riêng : ….. m2 
  • Sử dụng chung : ….. m2
 • Mục đích sử dụng : …..
 • Thời hạn sử dụng : …..
 • Nguồn gốc sử dụng : …..
 • Ghi chú : …..

ĐIỀU 3

GIÁ TRỊ  TÀI SẢN THẾ CHẤP

       Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: …….. đồng (bằng chữ: ……..  đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày … /… /…...

ĐIỀU 4

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Nghĩa vụ của bên A:
- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;
- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;
- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo taòn giá trị tài sản thế chấp trong truờng hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp;
2. Quyền của bên A:
- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ  tài sản thế chấp;
- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ;
- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Nghĩa vụ của bên B:
- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ. 
2. Quyền của bên B
- Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp;
- Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;
- Yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức thảo thuận. 

ĐIỀU 6

VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

       1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên B chịu trách nhiệm thực hiện.

       2. Lệ phí liên quan đến việc thế chấp căn hộ theo hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7

XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

       1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý tài sản thế chấp theo phương thức: …….. (đấu giá để bán tài sản thu hồi nợ).

       2. Việc xử lý tài sản thế chấp được thực hiện để thanh toán cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, bán tài sản và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý tài sản thế chấp.

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

       Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

       Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
       1. Bên A cam đoan:
       1.1. Những thông tin về nhân thân, về căn hộ đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
       1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
             a) Căn hộ không có tranh chấp;
             b) Căn hộ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
       1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
       1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
       2. Bên B  cam đoan:
       2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
       2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về căn hộ nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu căn hộ, quyền sử dụng đất;
       2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
       2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

       1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
       2. Hai Bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản ghi trong Hợp đồng và tuân thủ các quy định khác của pháp luật.
       3. Hợp đồng được lập thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên thế chấp giữ … bản, bên nhận thế chấp giữ ….. bản, 01 bản gửi cơ quan đăng ký thế chấp.
       4. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này. 

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

  

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow