Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú

Mẫu phiếu xác minh thông tin về cư trú CT10 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2021 có hướng dẫn và file word đính kèm.

02/10/2021 - 21:29 GMT+7
 0  333
Theo dõi DocLuat trên Google News

……………(1)

……………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT10 ban hành

theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

 PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ 

Kính gửi (3): ….…………………………

Đề nghị xác minh trường hợp: 

Ảnh 4x6 cm

(áp dụng đối với trường hợp đã được cấp thẻ Căn cước công dân)

1. Họ, chữ đệm và tên: .................................................

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có): ..........................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …/…/…… 4. Giới tính: .............

5. Số định danh cá nhân/CMND: ...................................

6. Dân tộc: ............. 7. Tôn giáo: ................ 8. Quốc tịch: ..................

9. Nơi đăng ký khai  sinh: .................................................

10. Quê quán: ..................................................................

11. Nơi thường trú: .............................................................

12. Nơi tạm trú: ..................................................................

13. Nơi ở hiện tại: ...............................................................

14. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ...........................................

15. Họ, chữ đệm và tên cha: ......................... Số ĐDCN/CMND: ...................

16. Họ, chữ đệm và tên mẹ: ......................... Số ĐDCN/CMND: ...................

17. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ: ......................... Số ĐDCN/CMND: ...................

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ XÁC MINH (4)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Kết quả xác minh xin gửi về(2)  ............................... trước ngày …. tháng ….. năm …..

………, ngày …… tháng ….. năm ………

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ đề xuất)

………, ngày …… tháng ….. năm ………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

 

 

…………………..………………………….

………………………………………………

      NỘI DUNG TRẢ LỜI XÁC MINH

  1. Kết quả xác minh:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

  1. Nhận xét và đề xuất:

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………, ngày …… tháng ….. năm ………

CÁN BỘ ĐỀ XUẤT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ đề xuất)

………, ngày …… tháng ….. năm ………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú  

(2) Cơ quan gửi yêu cầu xác minh

(3) Cơ quan nhận yêu cầu xác minh

(4) Ghi tóm tắt, rõ nội dung cần xác minh và thông tin về các nhân khẩu kèm theo (nếu có).

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow