Mẫu thông báo kết thúc niêm yết

Mẫu thông báo kết thúc niêm yết, biên bản về việc kết thúc thời hạn niêm yết thông báo khai nhận di sản mới nhất có hướng dẫn và download file word doc đính kèm.

Tháng 10 2, 2021 - 11:49
 0  369

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

BIÊN BẢN

(Về việc kết thúc thời hạn niêm yết thông báo khai nhận di sản

 của ông/bà …….) 

Hôm nay, vào lúc ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm 2021, tại trụ sở UBND ..., ..., tỉnh/thành phố ....

1. Đại diện Văn phòng Công chứng ...

Ông/bà: .......... - Công chứng viên.

Ông/bà: ………………… - Nhân viên Văn phòng Công chứng ...

2. Đại diện UBND …, …, tỉnh thành phố …

Ông/ bà: ................................................................ Chức vụ:........................................................

Ông/ bà: ................................................................ …………………………………………..

Văn phòng Công chứng … và UBND …, …, tỉnh/thành phố … tiến hành niêm yết công khai thông báo về việc khai nhận di sản của ông/bà …… chết để lại. Thời điểm niêm yết công khai thông báo từ ngày …/…/… tại trụ sở UBND …, …, tỉnh/thành phố ….

Đến nay hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo theo quy định của pháp luật, UBND … không nhận được khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến việc khai nhận di sản của ông/bà ….

Nay Văn phòng Công chứng … và UBND …, …, tỉnh/thành phố … tiến hành lập biên bản kết thúc thời hạn niêm yết thông báo nêu trên.

Biên bản kết thúc vào lúc ………. giờ…….… phút, cùng ngày; biên bản được lập thành  02 (hai) bản chính, giao UBND … giữ 01 (một) bản chính, Văn phòng Công chứng … giữ 01 (một) bản chính.

 Đại diện các bên đã đọc, thống nhất nội dung biên bản và cùng ký tên vào biên bản.    

Đại diện UBND …

Đại diện Văn phòng Công chứng …

Công chứng viên

 

                                                                         

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.