Mẫu thông báo niêm yết khai nhận di sản theo Di chúc

Mẫu thông báo niêm yết khai nhận di sản theo Di chúc mới nhất có hướng dẫn và download file word doc đính kèm.

Tháng 10 2, 2021 - 11:34
Tháng 2 23, 2022 - 09:01
 0  652

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

TỈNH / TP …..

----------------

Số: .........TBNY/VPCC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

…, ngày … tháng … năm 2021

THÔNG BÁO NIÊM YẾT

(V/v khai nhận di sản)

-  Văn phòng công chứng …, tỉnh/thành phố … đang tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng khai nhận di sản của ông/bà ……… đối với di sản của ông/bà ………, chết ngày …/…/….

-  Nay, thông báo niêm yết việc khai nhận di sản do ông/bà ……… để lại, như sau:

I/  Người để lại di sản:

Ông/Bà: .................

Sinh năm: ...

Chết ngày: .../.../... theo Trích lục khai tử (bản sao) số .../TLKT-BS do UBND ..., ..., tỉnh/thành phố ... cấp ngày .../ .../ ..., đã được đăng ký khai tử tại UBND ..., ..., tỉnh/thành phố ... số ... ngày .../ .../ ....         

Nơi thường trú cuối cùng tr­ước khi chết: ..., ..., ..., tỉnh/thành phố ....

            Trước khi chết, ông/bà ……… có lập Di chúc được Văn phòng Công chứng …, tỉnh … chứng nhận ngày … thỏng … năm …, số công chứng …, quyển số … TP/CC-SCC/HĐGD.

II/  Người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc của ông/bà ...........:

Ông/Bà: .................

Sinh năm: …

CCCD/CMND số: ……. do ……. cấp ngày …/…/…

Nơi cư trú: ………………………………………

III/ Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của ông/bà ..........:

Theo Tờ tường trình quan hệ nhân thân do ông/bà …… tự khai và được UBND …, …, tỉnh/thành phố … chứng thực ngày …/…/…, số chứng thực …, quyển số …/SCT/CK, ĐC, ông/bà ……… có những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật, cụ thể như sau:

           -  Cha đẻ của ông/bà ……: ông ………, sinh năm …, đã chết ngày …/…/… theo Trích lục khai tử số … do Ủy ban …, …, tỉnh/thành phố … trích lục ngày …/…/….

          -  Mẹ đẻ của ông/bà ……: bà ………, sinh năm …, đã chết ngày …/…/… theo Trích lục khai tử (bản sao) số …/TLKT-BS do UBND …, …, tỉnh/thành phố … cấp ngày …/…/…, đã được đăng ký khai tử tại UBND …, …, tỉnh/thành phố … số …, quyển số … cấp ngày …/…/….

-  Ông/Bà ……… không có vợ, con đẻ, con nuôi và cha mẹ nuôi.

Ngoài những người thừa kế có họ tên nêu trên, ông/bà ……… không còn ai là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật và không có ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. 

IV/ Di sản của ông/bà .............:       

         Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: .....; tờ bản đồ số: ......; diện tích: ...... m2; mục đích sử dụng: .......; thời hạn sử dụng: ......; địa chỉ thửa đất: ......... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số .......; số vào sổ cấp GCN: ........ do ......... cấp ngày ......... 

         Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày ….. 

         Căn hộ: Căn hộ chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. m2, diện tích sử dụng: ….. m2 hình thức sở hữu: sở hữu riêng; căn hộ chung cư nêu trên gắn liền với quyền sử dụng thửa đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích: ….. m2; mục đích sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; địa chỉ thửa đất: ….., ….., ….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..…..  (số vào sổ cấp GCN: …..…..) do …..…..….. cấp ngày …/…/20….. 

         Xe: xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

V/  Nội dung di chúc của ông/bà ..........:

Trước khi chết, ông/bà ......... có lập Di chúc được Văn phòng Công chứng ..., tỉnh/thành phố ... chứng nhận ngày ... thỏng ... năm ..., số công chứng ..., quyển số ... TP/CC-SCC/HĐGD có một phần nội dung như sau:

“....

Sau khi tôi chết, ông/bà …….. được hưởng toàn bộ phần di sản của tôi là quyền sử dụng thửa đất/tài sản ......... nêu tại phần … của Di chúc này.

Ông/Bà ……… được toàn quyền sử dụng/sở hữu và định đoạt đối với kỷ phần di sản được hưởng và thực hiện nghĩa vụ liên quan đến kỷ phần di sản được hưởng theo quy định của pháp luật.

......”           

(Có Di chúc đính kèm )

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày niêm yết Thông báo này nếu các cá nhân, tổ chức nào phát hiện việc kê khai hàng thừa kế có bỏ sót ng­­ười đ­­ược h­ư­ởng di sản thừa kế hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt của ng­­ười để lại thừa kế thì đề nghị thông báo ngay cho Văn phòng Công chứng …, tỉnh/thành phố …; địa chỉ: …, …, …, tỉnh/thành phố …. Điện thoại: …………… hoặc số ………….

Quá thời hạn nêu trên, nếu không có khiếu nại, tố cáo nào liên quan đến người thừa kế, bỏ sót người được hưởng di sản thừa kế và di sản thừa kế của ông/bà ……… thì Văn phòng Công chứng …… sẽ chứng nhận Văn bản khai nhận di sản của ông/bà …….. Văn bản khai nhận di sản sẽ là căn cứ pháp lý để cơ quan Nhà n­­ước có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng, định đoạt tài sản cho ng­­ười nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. 

Nơi nhận:

Như trên.

L­­ưu Văn phòng.

- L­­ưu hồ sơ công chứng.

 

Văn phòng Công chứng …

Công chứng viên

 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                 

 

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.