Mẫu Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, độc thân để để kết hôn, mua bán nhà đất, mua bán xe có kèm hướng dẫn cách ghi mới nhất và file word.

Tháng 8 19, 2021 - 13:04
 0  112

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

 

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

 

Kính gửi: ......................................................

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: .............................................

Dân tộc: .................... Quốc tịch: ............

Nơi cư trú: ........................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ........................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ........................................ Giới tính: ................

Ngày, tháng, năm sinh: ......................................

Nơi sinh: ...........................................................

Dân tộc: .................. Quốc tịch: ......................

Giấy tờ tùy thân:................................................

Nơi cư trú:.........................................................

Nghề nghiệp:.....................................................

Trong thời gian cư trú tại...................................

...................... từ ngày .......... tháng ........... năm .............., đến ngày .......... tháng .......... năm .........

Tình trạng hôn nhân .............................................................

Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: ..........................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Làm tại:.................., ngày ....... tháng ......... năm ..............

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.