Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư

Mẫu Văn bản, Văn bản mẫu chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, bán căn hộ chung cư chưa có sổ, có hướng dẫn và file word đính kèm.

Tháng 11 21, 2020 - 20:33
Tháng 12 9, 2021 - 21:54
 0  403

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

- Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13;

- Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở;

     Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Hai bên chúng tôi gồm có:

     Bên chuyển nhượng hợp đồng (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông                                     : ...................................

Sinh năm                            : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

 Cùng vợ là bà                   : ...................................

Sinh năm                            : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông                                    : ...................................

Sinh năm                            : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

 Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

Hai bên chúng tôi nhất trí thỏa thuận các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1

BÊN A CHUYỂN NHƯỢNG CHO BÊN B

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ VỚI CÁC NỘI DUNG NHƯ SAU

 1. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ..................... ngày ........ tháng ......... năm .......... và kèm theo Phụ lục ........; Biên bản nghiệm thu và bàn giao căn hộ .................
 2. Bên bán căn hộ: Công ty ...............................;
 3. Loại nhà ở: Căn hộ, tại dự án: .....................
 4. Địa chỉ nhà ở: Mã số Căn hộ ..................... thuộc Khu Chung cư tại Lô ........ - Dự án ..................... tại đại chỉ ..................... .....................;
 5. Biên bản bàn giao nhà ở (nếu có);
 6. Giá bán: ..................... đồng (bằng chữ: ..................... đồng), giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng;
 7. Số tiền Bên A đã thanh toán cho chủ đầu tư: ..................... đồng (bằng chữ: ..................... đồng), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, ngoài ra còn thanh toán các khoản phí để nhận bàn giao căn hộ: ..................... đồng (bằng chữ: ..................... đồng) bao gồm: Kinh phí bảo trì, Lệ phí trước bạ, Chi phí đăng ký xác lập quyền sở hữu và phí quản lý căn hộ;

ĐIỀU 2

CÁC HỒ SƠ, GIẤY TỜ KÈM THEO

 1. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ..................... ngày ....... tháng .... năm ....... được ký kết giữa Công ty ..................... và ông/bà .....................; Biên bản nghiệm thu và bàn giao căn hộ thuộc dự án Khu căn hộ ......................
 2. Hóa đơn giá trị gia tăng, giấy xác nhận;
 3. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: ngay khi văn bản này được ký kết và công chứng.

ĐIỀU 3

GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN VÀ

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

 1. Giá chuyển nhượng là: ..................... đồng (bằng chữ: ..................... đồng);

            Giá chuyển nhượng này đã bao gồm: Khoản tiền mà bên A đã thanh toán cho Chủ đầu tư theo Hóa đơn giá trị gia tăng và Giấy xác nhận là: ..................... đồng (bằng chữ: ..................... đồng), đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, và thanh toán các khoản phí để nhận bàn giao căn hộ: ..................... đồng (bằng chữ: ..................... đồng) bao gồm: Kinh phí bảo trì, Lệ phí trước bạ, Chi phí đăng ký xác lập quyền sở hữu và phí quản lý căn hộ;

 1. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt Việt Nam đồng;
 2. Thời hạn thanh toán: Bên B đã thanh toán một lần cho bên A số tiền nêu tại khoản 1 Điều này ngay khi ...........................................

ĐIỀU 4

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:
 2. a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều 3 của Văn bản này;
 3. b) Cam kết chịu trách nhiệm về hợp đồng mua bán căn hộ quy định tại Điều 1 của Văn bản này là không thuộc diện có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác, không có thế chấp …;
 4. c) Bàn giao hồ sơ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng này;
 5. d) Cùng với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và thực hiện việc xác nhận chuyển nhượng hợp đồng với Chủ đầu tư;

       đ) Nộp thuế thu nhập, các nghĩa vụ tài chính khác mà pháp luật quy định thuộc trách nhiệm của Bên A phải nộp và cung cấp cho Bên B biên lai đã nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định;

 1. e) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng mua bán căn hộ đã ký với Chủ đầu tư kể từ ngày Văn bản chuyển nhượng này được Chủ đầu tư xác nhận;
 2. g) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hai cho Bên B nếu gây thiệt hại;
 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
 4. a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ cho Bên A theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của văn bản chuyển nhượng hợp đồng này (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận);
 5. b) Tiếp nhận hợp đồng mua bán căn hộ, các giấy tờ có liên quan đến căn hộ theo thỏa thuận;
 6. c) Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo hợp đồng mua bán căn hộ đã ký với Chủ đầu tư và được coi như bên mua căn hộ kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được Chủ đầu tư xác nhận;
 7. d) Cùng với Bên A làm thủ tục xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận tại Chủ đầu tư vào văn bản này;

       đ) Nộp phạt vi phạm theo thỏa thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại;

ĐIỀU 5

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

            Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6

HIỆU LỰC CỦA VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG

      1. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
      a) Được ký đầy đủ bởi các bên;
      b) Được công chứng hoặc chứng thực (nếu thuộc diện bắt buộc phải công chứng hoặc chứng thực theo quy định);
      c) Được chủ đầu tư xác nhận.
     2. Văn bản này được lập thành 07 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 03 bản lưu tại chủ đầu tư.

          Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

                        Bên B

            (Ký và ghi rõ họ tên)

  

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ......... tháng ..... năm ..... ..... (ngày ..... tháng ..... năm hai nghìn không trăm ..... .....), tại ..... ..... ..... ......

Tôi ........................., công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN:

Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư được giao kết giữa:

Bên chuyển nhượng hợp đồng (sau đây gọi tắt là bên A):

Ông                                      : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng (sau đây gọi tắt là bên B):

Ông                                      : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Cùng vợ là bà                     : ...................................

Sinh năm                             : ..........

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ................. cấp ngày ................. tại .................

Hộ khẩu thường trú           : ...................................

Theo Giấy chứng nhận kết hôn số ......... do UBND ...................... cấp ngày ............

 

- Các bên đã tự nguyện giao kết Văn bản này;

- Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Văn bản này, các bên giao kết có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Các bên giao kết cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc giao kết Văn bản này;

- Mục đích, nội dung của Văn bản không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã tự đọc lại, hiểu, đồng ý toàn bộ nội dung, ký vào từng trang và ký, điểm chỉ vào trang cuối của văn bản này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong văn bản đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của các bên nêu trên;

- Các bên có tên trong văn bản đã nhất trí thỏa thuận về việc Bên chuyển nhượng là ông ……….. và bà ………. là người đã mua căn hộ theo Hợp đồng mua bán căn hộ số …….. ngày …/…/… được ký kết với Công ty ………… nay chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ này cho bên nhận chuyển nhượng là ông/bà ………

- Sau khi có chứng nhận, hai bên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và đề nghị chủ đầu tư là Công ty ……….. xác nhận vào văn bản này;

- Văn bản công chứng này được lập thành 07 (bảy) bản chính, mỗi bản chính gồm 05 tờ, 05 trang, có giá trị pháp lý như nhau; người yêu cầu công chứng giữ 06 (sáu) bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng công chứng Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Số công chứng …………….…………, quyển số .../..... TP/CC - SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.