Luật doanh nghiệp

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 8: Công ty Cổ phần

Video bài giảng Công ty Cổ phần là một loại hình doanh nghiệp mà có thể nói rằng...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 7: Công ty TNHH ...

Video bài giảng Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệ...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 6: Công ty TNHH ...

Video bài giảng Công ty TNHH một thành viên là một loại hình chủ thể kinh doanh ...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 5: Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là sự liên kết mang tính đối nhân, video Bài giảng Luật Doanh n...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 4: Doanh nghiệp ...

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp mang tính cổ điển với nền kin...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 3: Pháp nhân

Pháp nhân là một vấn đề khá khó và trừu tượng, video Bài giảng Luật Doanh nghiệp...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 2: Đăng ký Thành...

Đăng ký thành lập doanh nghiệp là hoạt động bắt buộc phải thực hiện nếu muốn xây...

Bài giảng Luật Doanh nghiệp 2020 - Bài 1: Doanh nghiệp

Doanh nghiệp được hiểu là một loại chủ thể kinh doanh, nếu xem xét về quy mô thì...