Nhận định đúng sai phần Biện pháp bảo đảm

Nhận định đúng sai môn Luật Dân sự năm 2015 CÓ ĐÁP ÁN tham khảo về phần Biện pháp bảo đảm.

09/09/2021 - 16:08 GMT+7
 0  3.7 N
Theo dõi DocLuat trên Google News

Câu 1:

Nghĩa vụ được bảo đảm vô hiệu thì biện pháp bảo đảm nghĩa vụ cũng vô hiệu?

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Không vô hiệu trong trường hợp biện pháp bảo đảm đã thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ nhằm mục đích hoàn trả tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác,

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 407 BLDS 2015

Câu 2:

Nghĩa vụ được bảo đảm vô hiệu không làm chấm dứt biện pháp bảo đảm?

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Trong trường hợp giao dịch bảo đảm chưa được thực hiện.

Câu 3:

Nghĩa vụ bảo đảm vô hiệu không làm nghĩa vụ được bảo đảm vô hiệu?

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Về nguyên tắc chung là đúng nhưng pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, hai bên có thể thỏa thuận nếu biện pháp bảo đảm vô hiệu thì nghĩa vụ trong hợp đồng chính cũng vô hiệu.

Câu 4:

Đối tượng của các biện pháp bảo đảm chỉ có thể là tài sản?

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Bảo lãnh có thể là công việc phải thực hiện, tín chấp là uy tín.

Câu 5:

Bên có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm có thể sử dụng tài sản không thuộc sở hữu của mình làm tài sản bảo đảm?

Nhận định trên là: Đúng.

Bởi vì: Việc bên bán được bảo lưu quyền sở hữu hưng bên mua vẫn được dùng tài sản để cầm cố, thế chấp hoặc trong trường hợp bảo lãnh bên bảo lãnh có thể dùng tài sản của chính mình làm tài sản bảo đảm cho bên được bảo lãnh.

Câu 6:

Hình thức miệng (bằng lời nói) không được công nhận trong tất cả các giao dịch bao đảm?

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Biện pháp kí cược có thể có hình thức lời nói.

Câu 7:

Hình thức giao dịch bảo đảm có đăng ký chỉ áp dụng cho thế chấp tài sản?

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Câu 8:

Người xử lý tài sản bảo đảm phải là bên nhận bảo đảm (bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm).

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Ví dụ như bán đấu giá tài sản

Câu 9:

Tài sản bảo đảm chỉ bị xử lý khi bên có nghĩa vụ (bên bảo đảm) vi phạm nghĩa vụ.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Do thỏa thuận của các bên có thể xử lí tài sản trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ.

Câu 10:

Giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Phụ thuộc theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Ví dụ: cầm cố có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản

Câu 11:

Cầm cố có đối tượng là tài sản hình thành trong tương lai có hiệu lực tại thời điểm tài sản đó được hình thành.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Vì đối với biện pháp cầm có thời điểm có hiệu lực là khi chuyển giao vật và bản chất là phải có sự nắm giữ của bên nhận cầm cố; do đó, tài sản hình thành trong tương lai không thể là đối tượng của biện pháp cầm cố

Câu 12:

Bên thế chấp chỉ có quyền đưa tài sản thế chấp tham gia giao dịch khi có sự thỏa thuận đồng ý của bên nhận thế chấp.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Không cần có sự đồng ý nếu là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh theo khoản 4 Điều 321 BLDS 2015.

Câu 13:

Quyền sử dụng đất là đối tượng của cầm cố, thế chấp có tài sản gắn liền thì tài sản gắn liền với đất đó cũng thuộc tài sản cầm cố, thế chấp.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Về bản chất cẩm cố là chuyển giao bản thân của tài sản còn thế chấp là chuyển giao các giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lí của tài sản.

Cơ sở pháp lý: theo Điều 716 Bộ luật Dân sự 2015.

Câu 14:

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ vi phạm nghĩa vụ thì tài sản bảo đảm thuộc sở hữu của bên có quyền (bên nhận bảo đảm) để họ có quyền xử lý tài sản bảo đảm.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Đối với bảo lãnh thì nếu bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ thì bên bảo lãnh với phải thực hiện nghĩa vụ.

Câu 15:

Bên nhận bảo đảm có thể dùng tài sản bảo đảm để thay thế nghĩa vụ cho bên bảo đảm.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Được thay thế nếu có sự vi phạm.

Câu 16:

Cũng như cầm cố, tài sản đặt cọc, ký cược thuộc sở hữu của bên nhận bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm vi phạm nghĩa vụ.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Theo khoản 2 ĐIều 359 BLDS 2015 trong kí cược nếu bên thue vi phạm nghĩa vụ thì trước hết bên cho thuê phải đòi lại tài sản thuê không được xử lí ngay tài sản.

Câu 17:

Một tài sản bảo đảm nhiều nghĩa vụ phải đảm bảo hai điều kiện: Tài sản phải thuộc sở hữu của bên có nghĩa vụ trong nghĩa vụ được bảo đảm và phải có giá trị lớn hơn giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Đó là theo nguyên tắc chung nhưng pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên.

Câu 18:

Tài sản hình thành trong tương lai chỉ có thể là đối tượng của biện pháp cầm cố, thế chấp.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Tài sản hình thành trong tương lai không phải đối tượng của cầm cố vì bản chất của cầm cố phải có sự chuyển giao và nắm giữ tài sản.

Câu 19:

Cũng như cầm cố, đặt cọc và ký cược có hiệu lực từ thời điểm bên đặt cọc, bên ký cược chuyển giao tài sản đặt cọc, ký cược cho bên nhận đặt cọc, nhận ký cược.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Hiệu lực của hợp đồng phụ thuộc theo thỏa thuận của các bên khác với cầm cố.

Câu 20:

Trong trường hợp một cá nhân dùng uy tín cá nhân hoặc uy tín của một tổ chức mà họ là người đại diện để bảo đảm nghĩa vụ cho bên có nghĩa vụ, nếu được bên có quyền chấp nhận thì đó là bảo đảm bằng biện pháp tín chấp.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Uy tín của cá nhân không thể dùng để áp dụng biện pháp tín chấp, căn cứ theo bản chất của tín chấp.

Câu 21:

Giao dịch bảo đảm chỉ được xác lập giữa các chủ thể trong một quan hệ nghĩa vụ dân sự.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Trong trường hợp 1 tài sản bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ.

Câu 22:

Ký quỹ là biện pháp bảo đảm được áp dụng cho bảo đảm nghĩa vụ có chủ thể là các tổ chức.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Có thể áp dụng đối với cá nhân.

Câu 23:

Hộ gia đình nghèo có thể được vay tín chấp nếu đại diện của hộ là thành viên của một tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở.

Nhận định trên là: Đúng.

Bởi vì: Người đại diện của hộ gia đình nghèo phải là thành viên của tổ chức mới có thể được tổ chức đó bằng uy tín của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ vay

Câu 24:

Một cá nhân có thể thực hiện nhiều khoản vay tín chấp nếu họ thuộc diện nghèo và là thành viên của nhiều tổ chức chính trị – xã hội.

Nhận định trên là: Đúng.

Bởi vì: Pháp luật không có quy định rằng một cá nhận là thành viên của nhiều tổ chức chính trị xã hội chỉ được xác lập 1 khoản vay, với mục đích nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống cho nhân dân, nếu 1 cá nhân là người của nhiều tổ chức chính trị xã hội thì có thể dùng uy tín của nhiều tổ chức mà mình là thành viên để thực hiện hợp đồng vay.

Câu 25:

Trong trường hợp bên được bảo lãnh có tài sản đủ để thực hiện nghĩa vụ vi phạm thì bên bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của mình.

Nhận định trên là: Đúng.

Bởi vì: Nếu đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên bảo đảm không có khả năng về tài sản thì sẽ làm phát sinh nghĩa vụ của bên bảo lãnh, vì bên được bảo lãnh đã vi phạm hợp đồng. Do vậy, nếu sau đó bên được bảo lãnh có tài sản đủ để thực hiện nghĩa vụ thì sẽ hoàn lại cho bên bảo lãnh.

Câu 26:

Một người đang thực hiện khoản vay tín chấp mà có tài sản để bảo đảm thì phải thay đổi sang biện pháp bảo đảm bằng tài sản.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Vì theo tinh thần của Điều 372 BLDS 2015 về tín chấp thì biện pháp tín chấp thực chất là 1 biện pháp dùng để hỗ trợ và nâng cao công tác xã hội nhằm giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khan

Câu 27:

Các bên trong hợp đồng thuê có đối tượng là bất động sản có thể áp dụng biện pháp ký cược nếu có thỏa thuận

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Đối tượng của kí cược chỉ có thể là động sản. Căn cứ theo mục đích của kí cược là bên thuê phải trả lại tài sản thuê. Còn đối với bất động sản có liê quan đến các giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lí nên chủ sở hữu được bảo vệ tối ưu nên sẽ không áp dụng kí cược)

Câu 28:

Về nguyên tắc, tài sản ký cược có giá trị bằng hoặc lớn hơn giá trị tài sản thuê, trừ khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật qui định khác.

Nhận định trên là: Đúng.

Bởi vì: Về nguyên tắc chung nhằm bảo vệ lợi ích của bên cho thuê pháp luật quy định tài sản dùng để kí cược phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị tài sản thuê, tuy nhiên pháp luật tôn trọng thỏa thuận của các bên).

Câu 29:

Nhiều người cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ làm phát sinh nghĩa vụ liên đới giữa họ.

Nhận định trên là: Sai.

Bởi vì: Nếu có thỏa thuận bảo lãnh theo từng phần độc lập.

Câu 30:

Các bên có thể thỏa thuận khác với qui định của pháp luật về trách nhiệm dân sự khi một trong hai bên quan hệ đặt cọc vi phạm nghĩa vụ.

Nhận định trên là: Đúng.

Bởi vì: Vì việc quy định của pháp luật đối với biện pháp đặt cọc nhằm nâng cao việc giao kết và thực hiện hợp đồng.

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow