Phiếu khai báo tạm vắng

Mẫu phiếu khai báo tạm vắng, tạm trú CT03 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2021 có hướng dẫn và file word đính kèm.

28/09/2021 - 18:09 GMT+7
 0
 59
Theo dõi DocLuat trên Google News

………………………………(1)

………………………………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT03 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA  ngày 15/5/2021

Số:           /TV

                                                                                          

 PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

 

  1. Họ, chữ đệm và tên: ...............................................................
  2. Ngày, tháng, năm sinh: … / …… / …… 3. Giới tính: ........

    4. Số định danh cá nhân/CMND: .....................

  1. Nơi thường trú: ..............................................................
  1. Nơi tạm trú: ......................................................................
  1. Nơi ở hiện tại: ............................................................
  1. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm: ..… / .… / ...… đến ngày ..…/ ...... / ..…
  2. Lý do tạm vắng: .............................................................
  1. Địa chỉ nơi đến (3): ..........................................................

..……ngày ..……tháng..……năm..……

NGƯỜI TIẾP NHẬN KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

..……ngày ..……tháng..……năm..……

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

 

 

 

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

(3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow