Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của công an liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú CT04 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2021 có hướng dẫn và file word đính kèm.

Tháng 9 28, 2021 - 18:25
Tháng 9 29, 2021 - 21:42
 0  126

…………………(1)

…………………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT04 ban hành

theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

Số:          /PTN

 

 

PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ:…………….……

Công an(2): ............................................................

đã tiếp nhận hồ sơ của Ông/Bà: ..............................

Số định danh cá nhân/CMND:

Nơi thường trú: ..........................................................

Nơi tạm trú: ............................................................

Nơi ở hiện tại: ............................................................

Số điện thoại: ........................................

Email: .........................................

Nội dung yêu cầu giải quyết: ......................................

Thành phần hồ sơ nộp gồm:

TT

Tên giấy tờ

Hình thức

(bản chính, bản sao hoặc bản chụp)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian nhận hồ sơ: .….. giờ …… phút, ngày …. / ...…. / .......

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ: .….. giờ …… phút, ngày …. / ...…. / .......

Đăng ký nhận kết quả tại: .........................................................

 

……..., ngày ... tháng ... năm ……..

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ tiếp nhận hồ sơ)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.