Phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cư trú

Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công an liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú CT06 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2021 có hướng dẫn và file word đính kèm.

28/09/2021 - 20:32 GMT+7
 0  95
Theo dõi DocLuat trên Google News

…………………(1)

…………………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT06 ban hành theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

 

 

 PHIẾU TỪ CHỐI TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Công an(2): .........................................................................

đã tiếp nhận hồ sơ của Ông/Bà: .................................

Số định danh cá nhân/CMND: .................................

Nơi thường trú: .................................

Nơi tạm trú: .......................................

Nơi ở hiện tại: ..................................

Số điện thoại: ...................................

Email: ...............................................

Nội dung yêu cầu giải quyết: .............................................................

Qua xem xét hồ sơ và căn cứ vào quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công an(2). ......................... thông báo không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ này với lý do, cụ thể như sau(3):

.........................................................................

.........................................................................

Xin thông báo đến Ông/Bà được biết./.

 

……., ngày …. tháng năm …….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN(4)

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan)

 

……., ngày …. tháng năm …….

CÁN BỘ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chữ ký số của cán bộ tiếp nhận)

 

 

 

 

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

(3) Ghi rõ ràng, cụ thể lý do không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công dân

(4) Áp dụng đối với trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ của công dân sau đó cơ quan đăng ký cư trú từ chối giải quyết hồ sơ (do phát hiện hồ sơ giả mạo, hồ sơ không đủ điều kiện…).

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow