Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở

Mẫu phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở, thỏa thuận phí công chứng ngoài trụ sở mới nhất có hướng dẫn và download file word doc đính kèm.

28/09/2021 - 14:34 GMT+7
 0  669
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc

----------------------------- 

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG NGOÀI TRỤ SỞ

Kính gửi: Phòng/Văn phòng Công chứng …, tỉnh/thành phố …

Tôi tên là: ............................................................

CCCD/CMND số: ........................... do .................... cấp ngày ..................

Nơi cư trú: ......................................................

           Tôi đã nộp hồ sơ yêu cầu công chứng về việc: ..................................................................

tại Phòng/Văn phòng Công chứng …, tỉnh/thành phố … ngày...................................................

           Nay, ông (bà): ........................................................................, sinh năm: .....................

CCCD/CMND số: ........................... do .................... cấp ngày ..................

Nơi cư trú: .........................................................

Vì lý do: .............................................................

Và ông (bà)  ......................................................

CCCD/CMND số: ........................... do .................... cấp ngày ..................

Nơi cư trú: ...........................................................

Vì lý do: ..............................................................

Nên không thể trực tiếp đến tại trụ sở Phòng/Văn phòng Công chứng …, tỉnh/thành phố … để thực hiện hành vi ký công chứng vào văn bản, hợp đồng giao dịch được.

           Vậy đề nghị Phòng/Văn phòng Công chứng … xem xét cho tôi được yêu cầu Công chứng viên đên tại địa chỉ .............................................................

để giám sát thực hiện hành vi ký công chứng ngoài trụ sở.

           Chúng tôi cùng thỏa thuận thù lao công chừng ngoài trụ sở với số tiền:   ..................đồng

(bằng chữ: …………………… đồng).

           Tôi cam đoan chịu trách nhiệm về nội dung yêu cầu nêu trên và thực hiện nghĩa vụ tài chính về phí thù lao công chứng theo quy định.

TRƯỞNG VĂN PHÒNG

Xét duyệt

………., ngày … tháng … năm …           

NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

                                                           

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow