Sơ yếu lý lịch tự thuật mới ban hành

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật mới ban hành kê khai thông tin bản thân, quan hệ gia đình, tóm tắt quá trình đào tạo, tóm tắt quá trình công tác có file word .doc

Tháng 8 17, 2021 - 16:44
Tháng 9 27, 2021 - 09:34
 0  91

 

ẢNH

4x6

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

  I. THÔNG TIN BẢN THÂN.
  1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………… Nam/ Nữ ….…….……........ 
  2. Sinh ngày……tháng …..năm …………Nơi sinh ……………
  3. Nguyên quán ……………………………………………
  4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ………………………
  5. Chỗ ở hiện nay ……………………………….…………
  6. Điện thoại liên hệ:………………………………………
  7. Dân tộc ………………………….Tôn giáo ……………….…
  8. Số chứng minh…………………..cấp ngày .…/…./……...nơi cấp………….
  9. Trình độ văn hóa…………………………………….…
  10. Kết nạp Đoàn TNCS HCM…….../……./…….. tại ……
  11. Kết nạp Đảng CSVN..…../……./….…….. tại………
  12. Khen thưởng/ Kỷ luật:………………….……………
  13. Sở trường:……………………………………………

  II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột)

  1. Họ và tên cha: …………………………………… Năm sinh: …..…………………........         

  - Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………

  - Cơ quan công tác : ………………………………………

  - Chỗ ở hiện nay: …………………………………………

  2. Họ và tên mẹ: ………………………….………… Năm sinh: …………….………................

  - Nghề nghiệp hiện nay: …………………….……………

  - Cơ quan công tác : ………………………………………

  - Chỗ ở hiện nay: …………………………………………

  3. Họ và tên Anh/chị em ruột: ……………………………. Năm sinh: ………………..............

  - Nghề nghiệp hiện nay: …………………….………………

  - Cơ quan công tác: …………………………………………

  4. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………..............

  - Nghề nghiệp hiện nay: ……………………….……………

  - Cơ quan công tác : …………………………………………

  5. Họ và tên Anh/chị em ruột: …………………………. Năm sinh: …………………..............

  - Nghề nghiệp hiện nay: …………………….…………………

  - Cơ quan công tác : ……………………………………………

   III. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

  Từ tháng năm đến tháng năm

  Tên trường

  hoặc cơ sở đào tạo

  Ngành học

  Hình thức đào tạo

  Văn bằng chứng chỉ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  IV. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  Từ tháng năm đến tháng năm

  Đơn vị công tác

  Chức vụ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

   ………, ngày ……tháng ……năm 20..… 

   Xác nhận của cơ quan đang công tác

  hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

  ……………………………………………

  ……………………………………………

  ……………………………………………

  ……………………………………………

  ……………………………………………

  ……………………………………………

  Người khai

  (ký và ghi rõ họ tên)

   

   

   

   

   

   

  Các tập tin

  Phản ứng của bạn là gì?

  like

  dislike

  love

  funny

  angry

  sad

  wow

  Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.