Gắn thẻ: Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch

Nghị định 68/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chữ k...

Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên...

Nghị định 69/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định ...

Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định chi tiết về danh tính điện tử; cấp, quản lý, sử...

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, số 80/20...

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, số 80/2015/QH13 quy định nguyên t...

Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu ...

Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thư...

Thông tư 17/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước 2023

Thông tư 17/2024/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước 2023 quy định chi tiết và biện p...

Công văn số 1815/BTTP-CC, TPL hướng dẫn về giấy chứng t...

Công văn số 1815/BTTP-CC, TPL hướng dẫn về giấy chứng tử, giấy chứng minh quan h...

Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật ...

Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong...

Nghị quyết 02/HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định củ...

Nghị quyết 02/HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp lệnh thừa kế.

Công văn 59/BTTP-CC, TPL thực hiện đăng ký chữ ký mẫu c...

Công văn số 59/BTTP-CC, TPL thực hiện đăng ký chữ ký mẫu của tổ chức tín dụng, d...

Thông tư 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư li...

Thông tư 03/2024/TT-BTP sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành ...

Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá...

Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách...

Luật Căn cước 2023, số 26/2023/QH15

Luật Căn cước 2023, số 26/2023/QH15 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Thông tư 11/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp Hướng dẫn về côn...

Thông tư 11/2011/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, ...

Thông tư 111/2017/TT-BTC về sửa đồi Thông tư 257/2016/T...

Thông tư 111/2017/TT-BTC về sửa đồi Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, c...

Luật Công chứng 2024, số ...../2024/QH14

Luật Công chứng 2024, số ...../2024/QH14 quy định về công chứng viên, tổ chức hà...

Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác th...

Nghị định 59/2022/NĐ-CP áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam; tổ ...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.