Gắn thẻ: Loại văn bản: Luật

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 1...

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến q...

Luật Phòng thủ dân sự 2023, số 18/2023/QH15

Luật Phòng thủ dân sự 2023, số 18/2023/QH15 quy định nguyên tắc, hoạt động phòng...

Luật Hợp tác xã 2023, số 17/2023/QH15

Luật Hợp tác xã 2023, số 17/2023/QH15 quy định về thành lập, tổ chức quản lý, tổ...

Luật Tài nguyên nước 2023, số 28/2023/QH15

Luật Tài nguyên nước 2023, số 28/2023/QH15 quy định về quản lý, bảo vệ, điều hòa...

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở...

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023, số 30/2023/QH15 qu...

Luật Giá 2023, số 16/2023/QH15

Luật Giá 2023, số 16/2023/QH15 quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chứ...

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, số 19/2023/...

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, số 19/2023/QH15 quy định về nguyên t...

Luật Các tổ chức tín dụng 2024, số 32/2024/QH15

Luật Các tổ chức tín dụng 2024, số 32/2024/QH15 quy định về việc thành lập, tổ c...

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, số 80/20...

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, số 80/2015/QH13 quy định nguyên t...

Luật Kinh doanh bất động sản 2023, số 29/2023/QH15

Luật Kinh doanh bất động sản 2023, số 29/2023/QH15 quy định về kinh doanh bất độ...

Luật Giao dịch điện tử 2023, số 20/2023/QH15

Luật Giao dịch điện tử 2023, số 20/2023/QH15 quy định việc thực hiện giao dịch b...

Luật Căn cước 2023, số 26/2023/QH15

Luật Căn cước 2023, số 26/2023/QH15 quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Luật Nhà ở 2023, số 27/2023/QH15

Luật Nhà ở 2023, số 27/2023/QH15 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý vận hàn...

Luật Đất đai 2024, số 31/2024/QH15

Luật Đất đai 2024, số 31/2024/QH15 quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn ...

Luật công chứng 2006, số 82/2006/QH11

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch | Ban hành: 29/11/2006 | Hiệu lực: 01/07/2007 | Loại v...

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, số 36/2009/QH12

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009, số 36/2009/QH12 Đối tượng quyền tác giả bao gồ...

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi.