Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú

Mẫu thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú CT08 theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA năm 2021 có hướng dẫn và file word đính kèm.

28/09/2021 - 21:29 GMT+7
 0  1.1 N
Theo dõi DocLuat trên Google News

……………………(1)

……………………(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu CT08 ban hành

theo TT số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021

Số:               /TB

……., ngày …. tháng …. năm ………

THÔNG BÁO

Về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú

Kính gửi Ông/Bà: ..............................................

Công an(2) ............................................ thông báo đến Ông/Bà:

Họ, chữ đệm và tên: ...................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..… / ..…. / …..….. Giới tính: .........

Số định danh cá nhân/CMND: .................................

Nơi thường trú: .......................................................

Nơi tạm trú: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .......................................................

Nội dung thông báo: ..............................................

Công an(2)......................................... thông báo cho Ông/Bà biết./.

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Chữ ký số của thủ trưởng cơ quan)

 

 

 

Chú thích:

(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow