Tổng hợp Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tổng hợp Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình xây dựng, nhà chung cư, nhà cao tầng.

16/07/2021 - 21:59 GMT+7
 0  166
Theo dõi DocLuat trên Google News

Quy định chung

 1. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 hợp nhất Luật Nhà ở.
 2. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015.
 3. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, có hiệu lực ngày 01/7/2014.
 4. Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014, có hiệu lực ngày 01/7/2015.
 5. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 03/6/2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở.
 6. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Nhà ở, có hiệu lực ngày 10/12/2015.
 7. Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/3/2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở, có hiệu lực ngày 15/5/2019.
 8. Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, có hiệu lực ngày 01/01/2016.
 9. Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở, có hiệu lực ngày 15/8/2016.
 10. Công văn số 9505/NHNN-QLNH ngày 10/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai thi hành điểm b khoản 4 Điều 84 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP về thanh toán tiền mua bán nhà, thuê nhà qua ngân hàng.
 11. Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 117/2015/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 01/02/2017.
 12. Công văn số 1436/BXD-QLN ngày 30/6/2015 của Bộ Xây dựngvề thực hiện Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 1. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực ngày 10/12/2015.
 2. Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội, có hiệu lực ngày 10/12/2015.
 3. Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, có hiệu lực ngày 15/8/2016.
 4. Thông tư số 139/2016/TT-BTC ngày 10/9/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội, có hiệu lực ngày 15/11/2016.
 5. Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
 6. Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
 7. Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Hiệu lực 03/04/2018).
 8. Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (Hiệu lực 20/05/2018), có hiệu lực ngày 20/5/2018.
 9. Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP trong trung hạn giai đoạn 2019-2020.

Quản lý chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình xây dựng

 1. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực ngày 01/7/2015.
 2. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực ngày 05/8/2015.
 3. Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, có hiệu lực ngày 25/8/2015.
 4. Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, có hiệu lực ngày 01/01/2016.
 5. Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, có hiệu lực ngày 25/12/2016.

Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thế chấp tài sản là nhà ở

 1. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực ngày 01/7/2014.
 2. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, có hiệu lực ngày 05/7/2014.
 3. Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, có hiệu lực ngày 10/01/2020.
 4. Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, có hiệu lực ngày 10/12/2015.

Thủ tục hành chính liên quan đến nhà ở

 1. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng, có hiệu lực ngày 01/05/2016.
 2. Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính mới; được thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực ngày 29/8/2016.

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nhà ở

 1. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 23/3/2020 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
 2. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, có hiệu lực ngày 15/01/2018.
 3. Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/2/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 01/4/2020.
 4. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực ngày 05/01/2020.
 5. Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, có hiệu lực ngày 12/6/2018.

Quy định về nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà ở công vụ

 1. Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực ngày 10/12/2015.
 2. Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực ngày 15/8/2016.
 3. Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư, có hiệu lực ngày 15/02/2017.
 4. Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng năm 2019 hợp nhất Thông tư về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
 5. Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực ngày 02/4/2016.
 6. Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 7. Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày15/12/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất đống sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, có hiệu lực ngày 01/02/2017.
 8. Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực ngày 01/01/2020.
 9. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BXD ngày 17/12/2019 của Bộ Xây dựng hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
 10. Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, có hiệu lực ngày 15/02/2016.
 11. Thông tư số 23/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh, có hiệu lực ngày 01/7/2016.
 12. Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD, có hiệu lực ngày 16/02/2019.
 13. Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/6/2019 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành, có hiệu lực ngày 15/8/2019.
 14. Thông tư số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ, có hiệu lực ngày 16/02/2016.
 15. Thông tư số 124/2016/TT-BTC ngày 03/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ, có hiệu lực ngày 19/9/2016.

Quy định về lệ phí trước bạ, bảng giá cho thuê nhà ở

 1. Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính hợp nhất Nghị định về lệ phí trước bạ.
 2. Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ hướng dẫn lệ phí trước bạ, có hiệu lực ngày 01/01/2017.
 3. Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, có hiệu lực ngày 10/4/2019.
 4. Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực mua bán nhà, có hiệu lực ngày 01/01/2017.

 

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow