Văn bản khai nhận di sản cùng hưởng không phân chia

Mẫu Văn bản khai nhận di sản nhiều người không phân chia để lại là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư, xe ô tô có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

06/07/2021 - 15:51 GMT+7
 0
 150
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ........................... Chúng tôi gồm có:

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ……………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

         Chúng tôi là những người thuộc hàng thừa kế thứ …… theo pháp luật của ông/bà …………. Nay bằng văn bản này, chúng tôi xin khai nhận di sản thừa kế của ông/bà ……….. để lại như sau:

         I/  Người để lại di sản:

Ông/Bà: …………………
Sinh năm: ……..

Chết ngày: ………………… theo Trích lục khai tử (bản sao) số ……../TLKT-BS do Ủy ban nhân dân …….. cấp ngày ……..; đã được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân …….. số …….. ngày ……...     

         Nơi thường trú cuối cùng tr­ước khi chết: ………………………….

         Trước khi chết, ông/bà ……….. không để lại Di chúc hoặc bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào mà những người thừa kế của ông/bà …………… phải thực hiện.

         II/  Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của ông/bà …….:

         Theo Tờ tường trình quan hệ nhân thân do ông/bà …………. tự khai và được UBND …….., …….., …….. chứng thực ngày …….., số chứng thực: …….., quyển số ……..SCT/CK,ĐC; ông/bà ……..…….. có những người thuộc hàng thừa kế thứ …….. theo pháp luật, cụ thể như sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

            Ngoài những người thừa kế có họ tên nêu trên, ông/bà ……….. không còn ai là người thuộc hàng thừa kế thứ …….. theo pháp luật.

         III/ Di sản của ông/bà ………:

     . Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: .....; tờ bản đồ số: ....; diện tích: ..... m2; mục đích sử dụng: ....; thời hạn sử dụng: ....; địa chỉ thửa đất: ..... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ....; số vào sổ cấp GCN: ..... do ..... cấp ngày .....

     . Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..

       . Căn hộ: Căn hộ chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. m2, diện tích sử dụng: ….. m2 hình thức sở hữu: sở hữu riêng; căn hộ chung cư nêu trên gắn liền với quyền sử dụng thửa đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích: ….. m2; mục đích sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; địa chỉ thửa đất: ….., ….., ….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..…..  (số vào sổ cấp GCN: …..…..) do …..…..….. cấp ngày …/…/20…..

      . Xe: xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

         IV/ Nội dung khai nhận di sản thừa kế:

         Chúng tôi: ông/bà ………., ông/bà …….., ông/bà ……… và ông/bà …….. là những người thuộc hàng thừa kế thứ ……….. theo pháp luật của ông/bà ……….. thỏa thuận không phân chia và cùng khai nhận để được hưởng và toàn quyền sử dụng/sở hữu, định đoạt đối với kỷ phần di sản do ông/bà ………….. để lại, là ……………… nêu trên.

         Ông/Bà ………., ông/bà …….., ông/bà ……… thỏa thuận cử ông/bà ……..  đại diện đứng tên đăng ký quyền sử dụng/sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền cùng được hưởng di sản nêu trên.

         Ông/Bà …………. là người đại diện theo pháp luật của ông/bà ……… thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo quy định pháp luật.

         Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng:

         - Trước khi chết, ông/bà ………….. không để lại Di chúc hoặc bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào mà những người được hưởng di sản thừa kế của ông/bà ……… phải thực hiện;

         - Những thông tin đã ghi trong Văn bản khai nhận di sản này là đúng sự thật;

        - Tại thời điểm mở thừa kế, những người có tên trong Văn bản khai nhận di sản nêu trên thuộc hàng thừa kế thứ …….. theo pháp luật của ông/bà ……………;

         - Việc kê khai nhân thân về hàng thừa kế theo pháp luật này là hoàn toàn đúng sự thật, không bỏ sót người nào được hưởng thừa kế và di sản thừa kế thuộc quyền sử dụng/sở hữu, định đoạt của ông/bà …………;

         - Những người được hưởng di sản thừa kế thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến kỷ phần di sản được hưởng theo quy định của pháp luật;

        - Nếu việc khai nhận di sản thừa kế này là gian dối, nhằm trốn tránh nghĩa vụ liên quan đến di sản thừa kế, đã bỏ sót người được hưởng di sản thừa kế hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng/sở hữu, định đoạt của ông/bà ……….. thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Văn bản khai nhận di sản này là vô hiệu.

         Chúng tôi đã đọc toàn bộ dự thảo văn bản này, hiểu, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản, đã ký và điểm chỉ vào văn bản này trước mặt Công chứng viên.

Những người khai nhận di sản

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow