Văn bản khai nhận di sản theo Di chúc

Mẫu Văn bản khai nhận di sản theo Di chúc để lại là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư, xe ô tô có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

06/07/2021 - 15:14 GMT+7
 0
 360
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

VĂN BẢN KHAI NHẬN DI SẢN

        Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Tôi là:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………

         Tôi là người được hưởng di sản theo Di chúc của ông/bà ……….., chết ngày ……… để lại.

         Nay bằng văn bản này, tôi xin khai nhận di sản thừa kế của ông/bà …………. để lại theo di chúc như sau:

         I/  Người để lại di sản:
Ông/Bà: …………………
Sinh năm: ……..

Chết ngày: ………………… theo Trích lục khai tử (bản sao) số ……../TLKT-BS do Ủy ban nhân dân …….. cấp ngày ……..; đã được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân …….. số …….. ngày ……...     

            Nơi thường trú cuối cùng tr­ước khi chết: ………………………….

            Trước khi chết, ông/bà ………….. có lập Di chúc ngày …… tháng …… năm ……..

         II/ Phần di sản của ông/bà …… mà người thừa kế khai nhận di sản theo Di chúc:

     . Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: ....; tờ bản đồ số: ...; diện tích: .... m2; mục đích sử dụng: ....; thời hạn sử dụng: .....; địa chỉ thửa đất: ..... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số .....; số vào sổ cấp GCN: ..... do ..... cấp ngày ......

     . Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..

       . Căn hộ: Căn hộ chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. m2, diện tích sử dụng: ….. m2 hình thức sở hữu: sở hữu riêng; căn hộ chung cư nêu trên gắn liền với quyền sử dụng thửa đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích: ….. m2; mục đích sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; địa chỉ thửa đất: ….., ….., ….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..…..  (số vào sổ cấp GCN: …..…..) do …..…..….. cấp ngày …/…/20…..

      . Xe: xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

         III/  Nội dung di chúc của ông/bà .............:

         Trước khi chết, ông/bà ………. có lập Di chúc ngày ….. tháng ….. năm ….. có một phần nội dung như sau:

         ....

         Sau khi tôi chết, ông/bà ………. được hưởng toàn bộ phần di sản của tôi là ……… nêu tại Di chúc này.

         Ông/Bà ………… được toàn quyền sử dụng và định đoạt đối với kỷ phần di sản được hưởng và thực hiện nghĩa vụ liên quan đến kỷ phần di sản được hưởng theo quy định của pháp luật.

         ......
         
         IV/ Nội dung khai nhận di sản:

         Theo Tờ tường trình quan hệ nhân thân do ông/bà ………. tự khai và được UBND ……., …….., ……. chứng thực ngày ……., số chứng thực …….., quyển số …/SCT/CK, ĐC, ông/bà ……. có những người thuộc hàng thừa kế thứ …… theo pháp luật, cụ thể như sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

         Ngoài những người thừa kế có họ tên nêu trên, ông/bà ……….. không còn ai là người thuộc hàng thừa kế thứ …….. theo pháp luật và không có ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

       Tôi ……. là người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc của ông/bà ……… khai nhận để được hưởng và toàn quyền sử dụng/sở hữu, định đoạt đối với kỷ phần di sản do ông/bà ………. để lại, là ……………………... nêu trên.

         
         Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng:

         - Trước khi chết, ông/bà ………. không có bất cứ bản Di chúc nào để sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ bản Di chúc do ông/bà …….. ngày ….. tháng ….. năm ….. và không để lại bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào mà người được hưởng di sản thừa kế của ông/bà ………………… phải thực hiện;

         -  Những thông tin đã ghi trong Văn bản khai nhận di sản này là đúng sự thật;

         - Tại thời điểm mở thừa kế, người có tên trong Văn bản khai nhận di sản nêu trên là người thừa kế theo di chúc của ông/bà …………;

         - Việc kê khai nhân thân về người thừa kế theo di chúc này là hoàn toàn đúng sự thật, không bỏ sót người nào được hưởng di sản thừa kế theo di chúc và không có ai là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc;

         - Người được hưởng di sản thừa kế thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến kỷ phần di sản được hưởng theo quy định của pháp luật;

         - Nếu việc khai nhận di sản thừa kế này là gian dối, nhằm trốn tránh nghĩa vụ liên quan đến di sản thừa kế, đã bỏ sót người được hưởng di sản thừa kế hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng, định đoạt của ông/bà …….. thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Văn bản khai nhận di sản này là vô hiệu;

         Tôi đã tự đọc toàn bộ dự thảo văn bản này, hiểu, đồng ý toàn bộ nội dung dự thảo văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước mặt Công chứng viên.

Người khai nhận di sản

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow