Văn bản luật

Thông tư số 08/2023/TT-BTP về Hướng dẫn tập sự hành ngh...

Thông tư số 08/2023/TT-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2023 về Hướng dẫn tập sự hành ng...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ...

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP liên quan sổ hộ khẩu, sổ tạ...

Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên ...

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp ...

Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định kim khí quý, đá quý

Thông tư số 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí q...

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết luật Quốc ...

Nghị định số 78/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều c...

Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định s...

Nghị định số 97/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 t...

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trun...

Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm

Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và cung cấp thông ...

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm

Nghị định số 163/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật D...

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP thu phí công...

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp...

Luật số 75/2006/QH 11 hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ th...

Luật số 75/2006/QH 11 quy định về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hi...

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ năm 1961

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ theo Điều lệ hộ tịch năm 1961 như: Giấy trịch...

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ năm 1956

Quy định về mẫu giấy tờ hộ tịch cũ theo Điều lệ hộ tịch năm 1956 như: Giấy trịch...

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay

Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, ...

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 năm 2010

Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 quy định nguyên tắc, điều kiện nuôi con nuôi;...