Văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Mẫu Văn bản thỏa thuận, thanh lý, hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất là nhà ở, nhà xưởng, kho, công trình có hướng dẫn và file word đính kèm.

27/09/2021 - 21:54 GMT+7
 0  385
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 VĂN BẢN THỎA THUẬN CHẤM DỨT

HỢP ĐỒNG THUÊ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(NHÀ Ở/NHÀ XƯỞNG/KHO/CÔNG TRÌNH)

Số: ……

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ luật Đất đai 2013;

- Căn cứ luật Nhà ở 2014;

- Căn cứ hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) số….. ngày …/…./….

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên.

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

         Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông                                      : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

Cùng vợ là Bà                    : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát …………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………

         Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):

CÔNG TY ............................................................

Trụ sở: ............................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ................................... do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố ........................... cấp lại ngày ...................................; đăng ký thay đổi lần thứ ........... ngày ...................................

Người đại diện                   : ông/bà ...................................

Chức vụ                              : ...................................

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ......................... cấp ngày ......................... tại .........................

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký)

         Hai bên đồng ý giao kết văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) với các nội dung thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN CHẤM DỨT

         - Nguyên trước đây bên A và bên B có ký kết Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) số …. ngày … tháng … năm 20….

         -  Nay hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) số …. ngày … tháng … năm 20…..

         -  Lý do chấm dứt: bên B không còn nhu cầu thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) và bên A đồng ý chấm dứt Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) nêu trên.

         -  Bên B trả lại cho bên A tài sản gắn liền với đất thuê tại: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..;

         - Tiền đặt cọc và tiền thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) còn lại (nếu có) do hai bên tự thỏa thuận, tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

         - Việc giao nhận tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình), tiền đặt cọc và tiền thuê còn lại (nếu có) nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

         - Hai bên đã chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ghi trong Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình) nêu trên. 

ĐIỀU 2

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

         Trong quá trình thực hiện văn bản, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

      Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 

  1. Việc giao kết Văn bản này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong văn bản này.

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

    Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết văn bản này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow