Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn

Mẫu Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư, xe ô tô có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

05/07/2021 - 12:22 GMT+7
 0  363
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG 

     Hôm nay, ngày ........ tháng …. năm 20…….., Chúng tôi gồm có:

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ……………………………………………

Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ……………………………………………

Chúng tôi là vợ chồng và đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số ………./QĐST-HNGĐ ngày ………. của Tòa án nhân dân ………

     Nay bằng văn bản này, chúng tôi tự nguyện thỏa thuận phân chia khối tài sản chung nêu trên như sau:

ĐIỀU 1

TÀI SẢN, NỘI DUNG PHÂN CHIA

     * Tài sản chung phân chia:

     . Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: .....; tờ bản đồ số: .....; diện tích: ..... m2; mục đích sử dụng: ......; thời hạn sử dụng: .....; địa chỉ thửa đất: .... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số .....; số vào sổ cấp GCN: ...... do ..... cấp ngày ......

     . Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..

       . Căn hộ: Căn hộ chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. m2, diện tích sử dụng: ….. m2 hình thức sở hữu: sở hữu riêng; căn hộ chung cư nêu trên gắn liền với quyền sử dụng thửa đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích: ….. m2; mục đích sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; địa chỉ thửa đất: ….., ….., ….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..…..  (số vào sổ cấp GCN: …..…..) do …..…..….. cấp ngày …/…/20…..

      . Xe: xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

 

     * Nội dung phân chia:

     + Chúng tôi tự thỏa thuận và xác định giá trị khối tài sản chung đem phân chia nêu trên là ............... đồng (bằng chữ: ............... đồng).

     + Ông ............... và bà ............... tự nguyện thỏa thuận phân chia như sau: mỗi người được phân chia 1/2 (một phần hai) giá trị khối tài sản chung tương ứng với số tiền là ............... đồng (bằng chữ: ...............), cụ thể:

     - Ông/Bà ............... tự nguyện nhận toàn bộ khối tài sản ............... nêu trên; đồng thời có nghĩa vụ phải thanh toán cho ông/bà ............... số tiền là ............... đồng (bằng chữ: ............... đồng), tương ứng với giá trị một phần hai khối tài sản chung.

     - Ông/Bà ............... tự nguyện nhận số tiền ............... đồng (bằng chữ: ............... đồng) của ông/bà ............... thanh toán, tương ứng với giá trị 1/2 (một phần hai) khối tài sản chung và giao toàn bộ khối tài sản ............... nêu trên cho ông/bà ...............

     - Ông/Bà ............... có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng/sở hữu tài sản, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng/sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật sau khi đã thanh toán giá trị tài sản phân chia cho ông/bà ............... với số tiền ............... đồng (bằng chữ: ............... đồng).

ĐIỀU 2

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

            Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung được thực hiện theo đúng ý chí của chúng tôi và không trái pháp luật;
  2. Tài sản được phân chia thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chúng tôi, không bị tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng, không bị xử lý bằng Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chủ sở hữu chưa chấp hành. Những thông tin về tài sản trong Văn bản thỏa thuận này là đúng sự thật;
  3. Việc thỏa thuận phân chia tài sản chung này không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ bị vô hiệu nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;
  4. Những thông tin về nhân thân trong Văn bản thỏa thuận này là đúng sự thật;
  5. Văn bản thỏa thuận được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
  6. Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thỏa thuận trong văn bản này;

ĐIỀU 3

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận này;
  2. Hiệu lực của Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung được tính từ ngày Văn bản này được chúng tôi ký kết. Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản, do chúng tôi ký tên, điểm chỉ và trước khi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  3. Chúng tôi đã tự đọc Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung này, đã hiểu, đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung này.

Những người thỏa thuận phân chia tài sản chung

(Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow