Văn bản thỏa thuận cử người đại diện

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên di sản thừa kế để lại là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư, xe ô tô có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

06/07/2021 - 14:10 GMT+7
 0
 4646
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

VĂN BẢN THỎA THUẬN CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐỨNG TÊN

       Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

         Chúng tôi là người thuộc hàng thừa kế thứ …… theo pháp luật của ông/bà ………., sinh năm …….., đã chết ngày …….. theo trích lục khai tử (bản sao) số ……../TLKT-BS do Ủy ban nhân dân …….. cấp ngày ……..; đã được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân …….. số …….. ngày ……...; nơi thường trú cuối cùng tr­ước khi chết: …………………….

         
         * Di sản thừa kế của ông/bà ……………:

……………………………………………………

……………………………………………………
 

         Giấy tờ chứng minh về di sản:

……………………………………………………

……………………………………………………


         Nay bằng văn bản này, chúng tôi tự nguyện thỏa thuận cử ông/bà ………., sinh năm ………., căn cước công dân số …………….. đại diện chúng tôi liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký quyền sử dụng/sở hữu và đại diện các đồng thừa kế đứng tên đối với di sản thừa kế của ông/bà …………… để lại, là …………………
         
         Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

         - Những thông tin về nhân thân ghi trong Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên này là đúng sự thật;

         - Ngoài những người thừa kế có họ tên nêu trên, ông/bà ………… không còn ai là người thuộc hàng thừa kế thứ …….. theo pháp luật;

         - Việc thỏa thuận cử người đại diện đứng tên của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

         - Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Văn bản thỏa thuận cử người đại diện đứng tên này.

         Chúng tôi đã tự đọc, hiểu, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong dự thảo Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước mặt Công chứng viên.

Những người thỏa thuận

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow