Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản

Mẫu Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản thừa kế để lại là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư, xe ô tô có hướng dẫn và file word .doc download.

09/12/2021 - 18:18 GMT+7
 0  1.6 N
Theo dõi DocLuat trên Google News

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 VĂN BẢN THỎA THUẬN CỬ NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN

      Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: .......................... Chúng tôi gồm có:

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

         Chúng tôi là người thuộc hàng thừa kế thứ …… theo pháp luật của ông/bà ………., sinh năm …….., đã chết ngày …….. theo trích lục khai tử (bản sao) số ……../TLKT-BS do Ủy ban nhân dân …….. cấp ngày ……..; đã được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân …….. số …….. ngày ……...; nơi thường trú cuối cùng tr­ước khi chết: …………………….

 

        Di sản thừa kế của ông/bà ……………:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

 

        Giấy tờ chứng minh về di sản:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


         Nay bằng văn bản này, chúng tôi nhất trí thỏa thuận cử người có tên sau đây làm người quản lý các di sản nêu trên:

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

         
         Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản:

        a) Quyền của người quản lý di sản:

        - Người quản lý di sản nêu trên có quyền sau đây:

        + Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

        + Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

        + Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

        - Người quản lý di sản có trách nhiệm thông báo cho người đang chiếm hữu, sử dụng, tạm thời quản lý di sản biết họ các có quyền sau đây:

        + Được tiếp tục sử dụng di sản theo thoả thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

        + Được hưởng thù lao theo thoả thuận với những người thừa kế;

        + Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

        - Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

        b) Nghĩa vụ của người quản lý di sản:

        - Người quản lý di sản nêu trên có nghĩa vụ sau đây:

        + Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

        + Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

        + Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

        + Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

        + Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

        - Người quản lý di sản có trách nhiệm thông báo cho người đang chiếm hữu, sử dụng, tạm thời quản lý di sản thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

        + Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

        + Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

        + Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

        + Giao lại di sản theo thoả thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

        Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

         - Những thông tin về nhân thân ghi trong Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản này là đúng sự thật;

         - Ngoài những người thừa kế có họ tên nêu trên, ông/bà ………… không còn ai là người thuộc hàng thừa kế thứ …….. theo pháp luật;

         - Việc thỏa thuận cử người quản lý di sản của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

         - Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Văn bản thỏa thuận cử người quản lý di sản này.

         Chúng tôi đã tự đọc, hiểu, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong dự thảo Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước mặt Công chứng viên.

Những người thỏa thuận

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin đính kèm

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow