Văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Mẫu Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để lại là quyền sử dụng đất, nhà ở, căn hộ chung cư, xe ô tô có hướng dẫn và file word .doc đính kèm phía dưới.

Tháng 7 6, 2021 - 20:26
Tháng 12 9, 2021 - 22:36
 0  233

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN

         Hôm nay, ngày ...... tháng .... năm ........... tại: ........................... Chúng tôi gồm có:

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ……………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: ………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).

  1. Ông/Bà                                : …………………

Sinh năm                             : ………

Căn cước công dân số: …………… cấp ngày…………… do Cục cảnh sát ………………

Nơi cư trú: …………………………………

(Quan hệ thừa kế với ông/bà ……….: là ……).   

         Chúng tôi là những người thuộc hàng thừa kế thứ …… theo pháp luật của ông ………….. và bà ………. Nay bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông ……… và bà ………. để lại như sau: 

         I/  Người để lại di sản:
1. Ông/Bà: …………………
Sinh năm: ……..

Chết ngày: ………………… theo Trích lục khai tử (bản sao) số ……../TLKT-BS do Ủy ban nhân dân …….. cấp ngày ……..; đã được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân …….. số …….. ngày ……...     

         Nơi thường trú cuối cùng tr­ước khi chết: ………………………….
         Trước khi chết, ông/bà ………… không để lại Di chúc.

2. Ông/Bà: …………………
Sinh năm: ……..

Chết ngày: ………………… theo Trích lục khai tử (bản sao) số ……../TLKT-BS do Ủy ban nhân dân …….. cấp ngày ……..; đã được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân …….. số …….. ngày ……...     

         Nơi thường trú cuối cùng tr­ước khi chết: ………………………….
         Trước khi chết, bà Huỳnh Thị Gắt không để lại Di chúc.
         

         II/  Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của ông …… và bà ………:

         Theo 02 Tờ tường trình quan hệ nhân thân do ông/bà …….. tự khai và được UBND …….., …….., …….. chứng thực ngày …….., số chứng thực: …….., quyển số ……..SCT/CK,ĐC; ông …………. và bà ……….. có những người thuộc hàng thừa kế thứ ……… theo pháp luật, cụ thể như sau:

……………………………………………………

……………………………………………………


            Ngoài những người thừa kế có họ tên nêu trên, ông ……… và bà ……… không còn ai là người thuộc hàng thừa kế thứ ……. theo pháp luật.

         III/ Di sản của ông ……….. và bà …………………..:

     . Quyền sử dụng đất: Thửa đất số: .....; tờ bản đồ số: .....; diện tích: .... m2; mục đích sử dụng: .....; thời hạn sử dụng: .....; địa chỉ thửa đất: ..... theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số .....; số vào sổ cấp GCN: ...... do ..... cấp ngày .....

     . Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thửa đất số: ….; tờ bản đồ số: ….; diện tích: …. m2; mục đích sử dụng: ….; thời hạn sử dụng: ….; địa chỉ thửa đất: …., …., …. và tài sản gắn liền với đất là nhà ở/nhà xưởng/kho/công trình có diện tích xây dựng: …. m2, diện tích sàn: ……. m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ….; số vào sổ cấp GCN: …. do …. cấp ngày …..

       . Căn hộ: Căn hộ chung cư số …………., tên nhà chung cư: …………., diện tích sàn: ….. m2, diện tích sử dụng: ….. m2 hình thức sở hữu: sở hữu riêng; căn hộ chung cư nêu trên gắn liền với quyền sử dụng thửa đất số: …..; tờ bản đồ số: …..; diện tích: ….. m2; mục đích sử dụng: …..…..; thời hạn sử dụng: …..; địa chỉ thửa đất: ….., ….., ….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số …..…..  (số vào sổ cấp GCN: …..…..) do …..…..….. cấp ngày …/…/20…..

      . Xe: xe mang biển số ................, Nhãn hiệu: ................, số loại: ................, Loại xe: ................, màu sơn: ................, số máy: ................, số khung: ................, Dung tích: ................, số chỗ ngồi: ................ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ................ do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ................ cấp ngày ................ (đăng ký lần đầu ngày ................).

         IV/ Nội dung thỏa thuận phân chia:

         Ông/Bà ……….., ông/bà ………. nhận kỷ phần di sản thừa kế do ông ………. và bà ………. để lại mà mình được hưởng và tự nguyện tặng cho các đồng thừa kế là ông/bà …………, ông/bà …………. 

         Ông/Bà …………, ông/bà ………….  tự nguyện thỏa thuận phân chia kỷ phần di sản do ông ………….. và bà ………………… để lại như sau:

         
         * Kỷ phần di sản ông/bà …………. được hưởng:

……………………………………………………

……………………………………………………

           * Kỷ phần di sản ông/bà ……….. được hưởng:

……………………………………………………

……………………………………………………

      Ông/bà ………….., ông/bà ………… thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng/sở hữu tại cơ quan có thẩm quyền, được toàn quyền sử dụng/sở hữu, định đoạt đối với kỷ phần di sản được hưởng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng/sở hữu theo quy định của pháp luật.

         
         Chúng tôi cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật rằng:

         - Trước khi chết, ông ……….. và bà ……. không để lại Di chúc;

         - Tại thời điểm mở thừa kế, những người có tên trong Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này thuộc hàng thừa kế thứ …… theo pháp luật của ông ……….. và bà …….;

         - Việc kê khai nhân thân về hàng thừa kế theo pháp luật này là hoàn toàn đúng sự thật, không bỏ sót người nào được hưởng thừa kế;

         - Di sản thừa kế thuộc quyền sử dụng, định đoạt của ông ……….. và bà …….;

         - Những người được hưởng di sản thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến kỷ phần di sản được hưởng theo quy định của pháp luật;

        - Nếu việc thỏa thuận phân chia di sản này là gian dối, nhằm trốn tránh nghĩa vụ liên quan đến di sản thừa kế, đã bỏ sót người được hưởng di sản thừa kế hoặc di sản thừa kế không thuộc quyền sử dụng/sở hữu, định đoạt của ông ……….. và bà ……. thì chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này là vô hiệu;

         Những người thỏa thuận phân chia di sản đã tự đọc toàn bộ văn bản này, hiểu, đồng ý toàn bộ nội dung văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này trước mặt Công chứng viên.

Những người thỏa thuận phân chia

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Các tập tin

Phản ứng của bạn là gì?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

Admin Trường hợp nội dung vi phạm bản quyền, bạn hãy liên hệ cho chúng tôi xác nhận quyền sở hữu nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý và giải thích rõ ràng quyền sử dụng của bạn.